Bảng tra Phớt chắn cầu NOK loại TC

Phớt chắn dầu NOK TC có tác dụng ngăn chặn sự rò rỉ của dầu và sự xâm nhập của chất bẩn vào bên trong máy. Bài viết dưới đây cung cấp bảng tra kích thước thông dụng của phớt chắn dầu NOK loại TC

Bảng tra Phớt chắn dầu NOK loại TC

NOK TC

Lưu ý: d - đường kính trong của phớt, D - đường kính ngoài của phớt, B - độ dày của phớt

Bảng tra kích thước thông dụng của Phớt chắn dầu NOK loại TC
d D B Vật Liệu Đường Link Tên Mô Tả
7 20 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-7x20x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 7x20x7 mm, Nitrile (NBR)
8 18 5 Nitrile (NBR) NOK-TC-8x18x5/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 8x18x5 mm, Nitrile (NBR)
8 22 6 Nitrile (NBR) NOK-TC-8x22x6/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 8x22x6 mm, Nitrile (NBR)
8 22 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-8x22x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 8x22x7 mm, Nitrile (NBR)
8 25 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-8x25x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 8x25x8 mm, Nitrile (NBR)
8 34 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-8x34x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 8x34x8 mm, Nitrile (NBR)
9 22 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-9x22x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 9x22x7 mm, Nitrile (NBR)
9 28 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-9x28x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 9x28x8 mm, Nitrile (NBR)
10 20 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-10x20x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 10x20x7 mm, Nitrile (NBR)
10 25 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-10x25x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 10x25x7 mm, Nitrile (NBR)
10 28 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-10x28x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 10x28x8 mm, Nitrile (NBR)
11 25 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-11x25x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 11x25x7 mm, Nitrile (NBR)
11 30 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-11x30x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 11x30x10 mm, Nitrile (NBR)
11.6 24 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-11.6x24x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 11.6x24x10 mm, Nitrile (NBR)
12 20 5 Nitrile (NBR) NOK-TC-12x20x5/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 12x20x5 mm, Nitrile (NBR)
12 22 5 Nitrile (NBR) NOK-TC-12x22x5/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 12x22x5 mm, Nitrile (NBR)
12 22 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-12x22x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 12x22x7 mm, Nitrile (NBR)
12 23 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-12x23x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 12x23x8 mm, Nitrile (NBR)
12 24 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-12x24x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 12x24x7 mm, Nitrile (NBR)
12 25 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-12x25x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 12x25x7 mm, Nitrile (NBR)
12 28 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-12x28x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 12x28x7 mm, Nitrile (NBR)
12 30 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-12x30x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 12x30x9 mm, Nitrile (NBR)
12 32 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-12x32x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 12x32x7 mm, Nitrile (NBR)
13 25 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-13x25x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 13x25x7 mm, Nitrile (NBR)
13 26 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-13x26x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 13x26x7 mm, Nitrile (NBR)
13 28 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-13x28x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 13x28x7 mm, Nitrile (NBR)
13 30 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-13x30x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 13x30x8 mm, Nitrile (NBR)
13.7 24 5 Nitrile (NBR) NOK-TC-13.7x24x5/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 13.7x24x5 mm, Nitrile (NBR)
14 22 5 Nitrile (NBR) NOK-TC-14x22x5/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 14x22x5 mm, Nitrile (NBR)
14 24 6 Nitrile (NBR) NOK-TC-14x24x6/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 14x24x6 mm, Nitrile (NBR)
14 25 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-14x25x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 14x25x7 mm, Nitrile (NBR)
14 28 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-14x28x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 14x28x7 mm, Nitrile (NBR)
14 28 11 Nitrile (NBR) NOK-TC-14x28x11/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 14x28x11 mm, Nitrile (NBR)
14 30 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-14x30x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 14x30x8 mm, Nitrile (NBR)
14 32 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-14x32x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 14x32x9 mm, Nitrile (NBR)
15 25 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-15x25x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 15x25x7 mm, Nitrile (NBR)
15 30 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-15x30x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 15x30x7 mm, Nitrile (NBR)
15 30 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-15x30x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 15x30x10 mm, Nitrile (NBR)
15 32 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-15x32x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 15x32x7 mm, Nitrile (NBR)
15 32 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-15x32x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 15x32x9 mm, Nitrile (NBR)
15 35 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-15x35x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 15x35x7 mm, Nitrile (NBR)
15 35 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-15x35x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 15x35x8 mm, Nitrile (NBR)
16 26 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-16x26x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 16x26x7 mm, Nitrile (NBR)
16 28 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-16x28x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 16x28x7 mm, Nitrile (NBR)
16 30 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-16x30x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 16x30x7 mm, Nitrile (NBR)
16 30 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-16x30x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 16x30x8 mm, Nitrile (NBR)
16 32 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-16x32x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC-16x32x7 mm, Nitrile (NBR)
16 35 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-16x35x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 16x35x9 mm, Nitrile (NBR)
17 28 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-17x28x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 17x28x7 mm, Nitrile (NBR)
17 29 5 Nitrile (NBR) NOK-TC-17x29x5/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 17x29x5 mm, Nitrile (NBR)
17 29 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-17x29x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 17x29x7 mm, Nitrile (NBR)
17 30 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-17x30x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 17x30x7 mm, Nitrile (NBR)
17 30 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-17x30x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 17x30x8 mm, Nitrile (NBR)
17 32 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-17x32x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 17x32x7 mm, Nitrile (NBR)
17 32 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-17x32x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 17x32x8 mm, Nitrile (NBR)
17 35 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-17x35x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 17x35x7 mm, Nitrile (NBR)
17 35 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-17x35x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 17x35x8 mm, Nitrile (NBR)
17 35 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-17x35x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 17x35x10 mm, Nitrile (NBR)
17 38 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-17x38x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 17x38x7 mm, Nitrile (NBR)
17 40 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-17x40x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 17x40x7 mm, Nitrile (NBR)
17 40 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-17x40x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 17x40x9 mm, Nitrile (NBR)
17 47 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-17x47x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 17x47x8 mm, Nitrile (NBR)
18 28 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-18x28x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 18x28x7 mm, Nitrile (NBR)
18 30 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-18x30x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 18x30x7 mm, Nitrile (NBR)
18 30 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-18x30x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 18x30x8 mm, Nitrile (NBR)
18 32 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-18x32x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 18x32x7 mm, Nitrile (NBR)
18 35 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-18x35x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 18x35x8 mm, Nitrile (NBR)
18 35 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-18x35x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 18x35x9 mm, Nitrile (NBR)
18 38 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-18x38x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 18x38x7 mm, Nitrile (NBR)
18.9 28 5 Nitrile (NBR) NOK-TC-18.9x28x5/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 18.9x28x5 mm, Nitrile (NBR)
19 32 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-19x32x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 19x32x7 mm, Nitrile (NBR)
19 32 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-19x32x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 19x32x8 mm, Nitrile (NBR)
19 35 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-19x35x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 19x35x7 mm, Nitrile (NBR)
19 35 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-19x35x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 19x35x8 mm, Nitrile (NBR)
19 36 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-19x36x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 19x36x7 mm, Nitrile (NBR)
19 38 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-19x38x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 19x38x7 mm, Nitrile (NBR)
19 38 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-19x38x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 19x38x10 mm, Nitrile (NBR)
20 30 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-20x30x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 20x30x7 mm, Nitrile (NBR)
20 32 6 Nitrile (NBR) NOK-TC-20x32x6/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 20x32x6 mm, Nitrile (NBR)
20 32 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-20x32x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 20x32x7 mm, Nitrile (NBR)
20 32 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-20x32x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 20x32x8 mm, Nitrile (NBR)
20 34 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-20x34x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 20x34x7 mm, Nitrile (NBR)
20 35 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-20x35x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 20x35x7 mm, Nitrile (NBR)
20 35 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-20x35x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 20x35x8 mm, Nitrile (NBR)
20 35 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-20x35x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 20x35x10 mm, Nitrile (NBR)
20 36 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-20x36x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 20x36x7 mm, Nitrile (NBR)
20 37 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-20x37x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 20x37x7 mm, Nitrile (NBR)
20 37 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-20x37x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 20x37x9 mm, Nitrile (NBR)
20 37 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-20x37x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 20x37x10 mm, Nitrile (NBR)
20 38 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-20x38x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 20x38x7 mm, Nitrile (NBR)
20 40 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-20x40x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 20x40x7 mm, Nitrile (NBR)
20 40 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-20x40x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 20x40x8 mm, Nitrile (NBR)
20 40 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-20x40x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 20x40x9 mm, Nitrile (NBR)
20 40 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-20x40x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 20x40x10 mm, Nitrile (NBR)
20 40 11 Nitrile (NBR) NOK-TC-20x40x11/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 20x40x11 mm, Nitrile (NBR)
20 42 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-20x42x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 20x42x7 mm, Nitrile (NBR)
20 42 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-20x42x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 20x42x8 mm, Nitrile (NBR)
20 44 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-20x44x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 20x44x12 mm, Nitrile (NBR)
20 45 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-20x45x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 20x45x8 mm, Nitrile (NBR)
20 45 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-20x45x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 20x45x12 mm, Nitrile (NBR)
20 47 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-20x47x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 20x47x7 mm, Nitrile (NBR)
20 52 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-20x52x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 20x52x8 mm, Nitrile (NBR)
21 38 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-21x38x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 21x38x8 mm, Nitrile (NBR)
21 40 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-21x40x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 21x40x7 mm, Nitrile (NBR)
21 54 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-21x54x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 21x54x9 mm, Nitrile (NBR)
21 60 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-21x60x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 21x60x10 mm, Nitrile (NBR)
22 32 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-22x32x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 22x32x7 mm, Nitrile (NBR)
22 34 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-22x34x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 22x34x7 mm, Nitrile (NBR)
22 35 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-22x35x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 22x35x7 mm, Nitrile (NBR)
22 35 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-22x35x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 22x35x8 mm, Nitrile (NBR)
22 36 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-22x36x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 22x36x7 mm, Nitrile (NBR)
22 38 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-22x38x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 22x38x8 mm, Nitrile (NBR)
22 40 11 Nitrile (NBR) NOK-TC-22x40x11/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 22x40x11 mm, Nitrile (NBR)
22 41.25 6 Nitrile (NBR) NOK-TC-22x41.25x6/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 22x41.25x6 mm, Nitrile (NBR)
22 42 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-22x42x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 22x42x7 mm, Nitrile (NBR)
22 42 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-22x42x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 22x42x10 mm, Nitrile (NBR)
22 42 11 Nitrile (NBR) NOK-TC-22x42x11/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 22x42x11 mm, Nitrile (NBR)
23 42 11 Nitrile (NBR) NOK-TC-23x42x11/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 23x42x11 mm, Nitrile (NBR)
24 38 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-24x38x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 24x38x8 mm, Nitrile (NBR)
24 38 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-24x38x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 24x38x10 mm, Nitrile (NBR)
24 40 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-24x40x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 24x40x8 mm, Nitrile (NBR)
24 45 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-24x45x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 24x45x7 mm, Nitrile (NBR)
24 45 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-24x45x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 24x45x10 mm, Nitrile (NBR)
25 33 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-25x33x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 25x33x7 mm, Nitrile (NBR)
25 34 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-25x34x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 25x34x7 mm, Nitrile (NBR)
25 35 6 Nitrile (NBR) NOK-TC-25x35x6/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 25x35x6 mm, Nitrile (NBR)
25 35 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-25x35x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 25x35x7 mm, Nitrile (NBR)
25 37 6 Nitrile (NBR) NOK-TC-25x37x6/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 25x37x6 mm, Nitrile (NBR)
25 37 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-25x37x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 25x37x7 mm, Nitrile (NBR)
25 38 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-25x38x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 25x38x7 mm, Nitrile (NBR)
25 38 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-25x38x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 25x38x8 mm, Nitrile (NBR)
25 40 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-25x40x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 25x40x7 mm, Nitrile (NBR)
25 40 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-25x40x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 25x40x8 mm, Nitrile (NBR)
25 40 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-25x40x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 25x40x10 mm, Nitrile (NBR)
25 41.25 6 Nitrile (NBR) NOK-TC-25x41.25x6/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 25x41.25x6 mm, Nitrile (NBR)
25 42 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-25x42x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 25x42x7 mm, Nitrile (NBR)
25 42 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-25x42x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 25x42x8 mm, Nitrile (NBR)
25 42 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-25x42x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 25x42x10 mm, Nitrile (NBR)
25 42 11 Nitrile (NBR) NOK-TC-25x42x11/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 25x42x11 mm, Nitrile (NBR)
25 44 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-25x44x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 25x44x7 mm, Nitrile (NBR)
25 45 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-25x45x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 25x45x7 mm, Nitrile (NBR)
25 45 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-25x45x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 25x45x8 mm, Nitrile (NBR)
25 45 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-25x45x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 25x45x10 mm, Nitrile (NBR)
25 45 11 Nitrile (NBR) NOK-TC-25x45x11/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 25x45x11 mm, Nitrile (NBR)
25 45 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-25x45x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 25x45x12 mm, Nitrile (NBR)
25 46 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-25x46x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 25x46x7 mm, Nitrile (NBR)
25 47 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-25x47x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 25x47x7 mm, Nitrile (NBR)
25 47 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-25x47x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 25x47x8 mm, Nitrile (NBR)
25 48 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-25x48x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 25x48x7 mm, Nitrile (NBR)
25 49 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-25x49x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 25x49x12 mm, Nitrile (NBR)
25 50 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-25x50x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 25x50x12 mm, Nitrile (NBR)
25 52 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-25x52x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 25x52x10 mm, Nitrile (NBR)
25 55 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-25x55x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 25x55x10 mm, Nitrile (NBR)
25 62 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-25x62x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 25x62x10 mm, Nitrile (NBR)
26 38 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-26x38x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 26x38x7 mm, Nitrile (NBR)
26 40 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-26x40x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 26x40x7 mm, Nitrile (NBR)
26 42 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-26x42x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 26x42x8 mm, Nitrile (NBR)
26 48 11 Nitrile (NBR) NOK-TC-26x48x11/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 26x48x11 mm, Nitrile (NBR)
26 52 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-26x52x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 26x52x8 mm, Nitrile (NBR)
27 37 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-27x37x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 27x37x7 mm, Nitrile (NBR)
27 40 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-27x40x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 27x40x8 mm, Nitrile (NBR)
27 42 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-27x42x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 27x42x7 mm, Nitrile (NBR)
27 47 11 Nitrile (NBR) NOK-TC-27x47x11/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 27x47x11 mm, Nitrile (NBR)
28 38 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-28x38x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 28x38x7 mm, Nitrile (NBR)
28 40 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-28x40x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 28x40x8 mm, Nitrile (NBR)
28 42 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-28x42x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 28x42x7 mm, Nitrile (NBR)
28 42 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-28x42x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 28x42x8 mm, Nitrile (NBR)
28 44 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-28x44x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 28x44x8 mm, Nitrile (NBR)
28 44 11 Nitrile (NBR) NOK-TC-28x44x11/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 28x44x11 mm, Nitrile (NBR)
28 45 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-28x45x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 28x45x8 mm, Nitrile (NBR)
28 45 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-28x45x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 28x45x10 mm, Nitrile (NBR)
28 45 11 Nitrile (NBR) NOK-TC-28x45x11/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 28x45x11 mm, Nitrile (NBR)
28 47 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-28x47x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 28x47x7 mm, Nitrile (NBR)
28 47 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-28x47x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 28x47x8 mm, Nitrile (NBR)
28 48 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-28x48x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 28x48x8 mm, Nitrile (NBR)
28 48 11 Nitrile (NBR) NOK-TC-28x48x11/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 28x48x11 mm, Nitrile (NBR)
29 45 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-29x45x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 29x45x9 mm, Nitrile (NBR)
30 40 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-30x40x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 30x40x7 mm, Nitrile (NBR)
30 42 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-30x42x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 30x42x7 mm, Nitrile (NBR)
30 42 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-30x42x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 30x42x8 mm, Nitrile (NBR)
30 44 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-30x44x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 30x44x7 mm, Nitrile (NBR)
30 45 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-30x45x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 30x45x8 mm, Nitrile (NBR)
30 45 11 Nitrile (NBR) NOK-TC-30x45x11/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 30x45x11 mm, Nitrile (NBR)
30 46 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-30x46x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 30x46x7 mm, Nitrile (NBR)
30 46 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-30x46x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 30x46x9 mm, Nitrile (NBR)
30 46 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-30x46x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 30x46x10 mm, Nitrile (NBR)
30 47 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-30x47x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 30x47x7 mm, Nitrile (NBR)
30 47 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-30x47x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 30x47x8 mm, Nitrile (NBR)
30 47 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-30x47x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 30x47x10 mm, Nitrile (NBR)
30 48 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-30x48x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 30x48x7 mm, Nitrile (NBR)
30 48 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-30x48x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 30x48x8 mm, Nitrile (NBR)
30 48 11 Nitrile (NBR) NOK-TC-30x48x11/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 30x48x11 mm, Nitrile (NBR)
30 50 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-30x50x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 30x50x7 mm, Nitrile (NBR)
30 50 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-30x50x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 30x50x8 mm, Nitrile (NBR)
30 50 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-30x50x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 30x50x10 mm, Nitrile (NBR)
30 50 11 Nitrile (NBR) NOK-TC-30x50x11/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 30x50x11 mm, Nitrile (NBR)
30 50 13 Nitrile (NBR) NOK-TC-30x50x13/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 30x50x13 mm, Nitrile (NBR)
30 52 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-30x52x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 30x52x7 mm, Nitrile (NBR)
30 52 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-30x52x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 30x52x8 mm, Nitrile (NBR)
30 52 11 Nitrile (NBR) NOK-TC-30x52x11/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 30x52x11 mm, Nitrile (NBR)
30 52 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-30x52x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 30x52x12 mm, Nitrile (NBR)
30 55 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-30x55x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 30x55x7 mm, Nitrile (NBR)
30 55 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-30x55x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 30x55x12 mm, Nitrile (NBR)
30 55 14 Nitrile (NBR) NOK-TC-30x55x14/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 30x55x14 mm, Nitrile (NBR)
30 62 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-30x62x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 30x62x10 mm, Nitrile (NBR)
30 65 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-30x65x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 30x65x10 mm, Nitrile (NBR)
30 72 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-30x72x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 30x72x10 mm, Nitrile (NBR)
31 45 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-31x45x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 31x45x9 mm, Nitrile (NBR)
32 40 5 Nitrile (NBR) NOK-TC-32x40x5/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 32x40x5 mm, Nitrile (NBR)
32 44 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-32x44x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 32x44x8 mm, Nitrile (NBR)
32 45 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-32x45x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 32x45x7 mm, Nitrile (NBR)
32 46 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-32x46x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 32x46x8 mm, Nitrile (NBR)
32 47 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-32x47x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 32x47x8 mm, Nitrile (NBR)
32 48 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-32x48x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 32x48x8 mm, Nitrile (NBR)
32 52 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-32x52x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 32x52x8 mm, Nitrile (NBR)
32 52 11 Nitrile (NBR) NOK-TC-32x52x11/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 32x52x11 mm, Nitrile (NBR)
32 54 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-32x54x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 32x54x10 mm, Nitrile (NBR)
32 62 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-32x62x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 32x62x7 mm, Nitrile (NBR)
33 50 11 Nitrile (NBR) NOK-TC-33x50x11/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 33x50x11 mm, Nitrile (NBR)
34 48 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-34x48x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 34x48x8 mm, Nitrile (NBR)
34 50 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-34x50x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 34x50x7 mm, Nitrile (NBR)
34 52 11 Nitrile (NBR) NOK-TC-34x52x11/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 34x52x11 mm, Nitrile (NBR)
34 54 11 Nitrile (NBR) NOK-TC-34x54x11/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 34x54x11 mm, Nitrile (NBR)
34 55 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-34x55x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 34x55x8 mm, Nitrile (NBR)
35 47 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-35x47x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 35x47x7 mm, Nitrile (NBR)
35 48 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-35x48x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 35x48x7 mm, Nitrile (NBR)
35 48 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-35x48x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 35x48x8 mm, Nitrile (NBR)
35 50 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-35x50x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 35x50x7 mm, Nitrile (NBR)
35 50 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-35x50x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 35x50x8 mm, Nitrile (NBR)
35 50 11 Nitrile (NBR) NOK-TC-35x50x11/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 35x50x11 mm, Nitrile (NBR)
35 50 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-35x50x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 35x50x12 mm, Nitrile (NBR)
35 52 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-35x52x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 35x52x7 mm, Nitrile (NBR)
35 52 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-35x52x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 35x52x8 mm, Nitrile (NBR)
35 52 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-35x52x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 35x52x9 mm, Nitrile (NBR)
35 52 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-35x52x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 35x52x10 mm, Nitrile (NBR)
35 52 11 Nitrile (NBR) NOK-TC-35x52x11/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 35x52x11 mm, Nitrile (NBR)
35 52 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-35x52x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 35x52x12 mm, Nitrile (NBR)
35 54 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-35x54x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 35x54x7 mm, Nitrile (NBR)
35 55 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-35x55x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 35x55x8 mm, Nitrile (NBR)
35 55 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-35x55x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 35x55x9 mm, Nitrile (NBR)
35 55 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-35x55x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 35x55x10 mm, Nitrile (NBR)
35 55 11 Nitrile (NBR) NOK-TC-35x55x11/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 35x55x11 mm, Nitrile (NBR)
35 55 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-35x55x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 35x55x12 mm, Nitrile (NBR)
35 56 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-35x56x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 35x56x10 mm, Nitrile (NBR)
35 58 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-35x58x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 35x58x12 mm, Nitrile (NBR)
35 60 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-35x60x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 35x60x12 mm, Nitrile (NBR)
35 60 14 Nitrile (NBR) NOK-TC-35x60x14/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 35x60x14 mm, Nitrile (NBR)
35 62 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-35x62x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 35x62x7 mm, Nitrile (NBR)
35 62 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-35x62x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 35x62x10 mm, Nitrile (NBR)
35 62 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-35x62x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 35x62x12 mm, Nitrile (NBR)
35 65 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-35x65x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 35x65x9 mm, Nitrile (NBR)
35 65 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-35x65x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 35x65x12 mm, Nitrile (NBR)
35 72 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-35x72x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 35x72x10 mm, Nitrile (NBR)
36 58 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-36x58x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 36x58x12 mm, Nitrile (NBR)
37 53 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-37x53x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 37x53x7 mm, Nitrile (NBR)
38 50 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-38x50x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 38x50x8 mm, Nitrile (NBR)
38 52 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-38x52x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 38x52x9 mm, Nitrile (NBR)
38 55 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-38x55x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 38x55x8 mm, Nitrile (NBR)
38 55 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-38x55x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 38x55x9 mm, Nitrile (NBR)
38 58 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-38x58x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 38x58x7 mm, Nitrile (NBR)
38 58 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-38x58x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 38x58x8 mm, Nitrile (NBR)
38 58 11 Nitrile (NBR) NOK-TC-38x58x11/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 38x58x11 mm, Nitrile (NBR)
38 58 13 Nitrile (NBR) NOK-TC-38x58x13/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 38x58x13 mm, Nitrile (NBR)
38 60 11 Nitrile (NBR) NOK-TC-38x60x11/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 38x60x11 mm, Nitrile (NBR)
38 62 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-38x62x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 38x62x9 mm, Nitrile (NBR)
38 62 11 Nitrile (NBR) NOK-TC-38x62x11/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 38x62x11 mm, Nitrile (NBR)
40 50 6.5 Nitrile (NBR) NOK-TC-40x50x6.5/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 40x50x6.5 mm, Nitrile (NBR)
40 52 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-40x52x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 40x52x8 mm, Nitrile (NBR)
40 55 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-40x55x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 40x55x8 mm, Nitrile (NBR)
40 55 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-40x55x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 40x55x9 mm, Nitrile (NBR)
40 56 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-40x56x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 40x56x8 mm, Nitrile (NBR)
40 56 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-40x56x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 40x56x10 mm, Nitrile (NBR)
40 58 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-40x58x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 40x58x8 mm, Nitrile (NBR)
40 58 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-40x58x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 40x58x12 mm, Nitrile (NBR)
40 60 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-40x60x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 40x60x10 mm, Nitrile (NBR)
40 60 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-40x60x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 40x60x12 mm, Nitrile (NBR)
40 62 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-40x62x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 40x62x8 mm, Nitrile (NBR)
40 62 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-40x62x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 40x62x10 mm, Nitrile (NBR)
40 62 11 Nitrile (NBR) NOK-TC-40x62x11/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 40x62x11 mm, Nitrile (NBR)
40 62 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-40x62x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 40x62x12 mm, Nitrile (NBR)
40 63 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-40x63x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 40x63x7 mm, Nitrile (NBR)
40 64 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-40x64x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 40x64x10 mm, Nitrile (NBR)
40 65 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-40x65x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 40x65x10 mm, Nitrile (NBR)
40 65 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-40x65x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 40x65x12 mm, Nitrile (NBR)
40 65 14 Nitrile (NBR) NOK-TC-40x65x14/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 40x65x14 mm, Nitrile (NBR)
40 68 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-40x68x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 40x68x10 mm, Nitrile (NBR)
40 75 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-40x75x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 40x75x12 mm, Nitrile (NBR)
40 80 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-40x80x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 40x80x10 mm, Nitrile (NBR)
42 55 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-42x55x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 42x55x7 mm, Nitrile (NBR)
42 55 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-42x55x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 42x55x9 mm, Nitrile (NBR)
42 58 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-42x58x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 42x58x8 mm, Nitrile (NBR)
42 60 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-42x60x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 42x60x7 mm, Nitrile (NBR)
42 60 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-42x60x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 42x60x9 mm, Nitrile (NBR)
42 62 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-42x62x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 42x62x8 mm, Nitrile (NBR)
42 62 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-42x62x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 42x62x10 mm, Nitrile (NBR)
42 65 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-42x65x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 42x65x9 mm, Nitrile (NBR)
42 65 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-42x65x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 42x65x12 mm, Nitrile (NBR)
42 72 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-42x72x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 42x72x10 mm, Nitrile (NBR)
44 60 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-44x60x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 44x60x9 mm, Nitrile (NBR)
44 62 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-44x62x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 44x62x10 mm, Nitrile (NBR)
45 55 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-45x55x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 45x55x7 mm, Nitrile (NBR)
45 60 7 Nitrile (NBR) NOK-TC-45x60x7/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 45x60x7 mm, Nitrile (NBR)
45 60 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-45x60x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 45x60x9 mm, Nitrile (NBR)
45 62 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-45x62x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 45x62x8 mm, Nitrile (NBR)
45 62 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-45x62x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 45x62x9 mm, Nitrile (NBR)
45 62 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-45x62x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 45x62x10 mm, Nitrile (NBR)
45 65 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-45x65x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 45x65x10 mm, Nitrile (NBR)
45 68 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-45x68x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 45x68x9 mm, Nitrile (NBR)
45 68 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-45x68x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 45x68x12 mm, Nitrile (NBR)
45 68 14 Nitrile (NBR) NOK-TC-45x68x14/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 45x68x14 mm, Nitrile (NBR)
45 70 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-45x70x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 45x70x12 mm, Nitrile (NBR)
45 70 14 Nitrile (NBR) NOK-TC-45x70x14/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 45x70x14 mm, Nitrile (NBR)
45 72 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-45x72x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 45x72x8 mm, Nitrile (NBR)
45 72 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-45x72x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 45x72x10 mm, Nitrile (NBR)
45 72 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-45x72x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 45x72x12 mm, Nitrile (NBR)
45 75 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-45x75x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 45x75x12 mm, Nitrile (NBR)
45 80 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-45x80x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 45x80x10 mm, Nitrile (NBR)
46 64 11 Nitrile (NBR) NOK-TC-46x64x11/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 46x64x11 mm, Nitrile (NBR)
48 62 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-48x62x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 48x62x8 mm, Nitrile (NBR)
48 62 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-48x62x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 48x62x9 mm, Nitrile (NBR)
48 65 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-48x65x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 48x65x9 mm, Nitrile (NBR)
48 68 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-48x68x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 48x68x10 mm, Nitrile (NBR)
48 70 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-48x70x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 48x70x9 mm, Nitrile (NBR)
48 70 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-48x70x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 48x70x12 mm, Nitrile (NBR)
48 70 14 Nitrile (NBR) NOK-TC-48x70x14/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 48x70x14 mm, Nitrile (NBR)
48 72 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-48x72x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 48x72x10 mm, Nitrile (NBR)
48 72 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-48x72x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 48x72x12 mm, Nitrile (NBR)
49 70 11 Nitrile (NBR) NOK-TC-49x70x11/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 49x70x11 mm, Nitrile (NBR)
50 65 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-50x65x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 50x65x8 mm, Nitrile (NBR)
50 68 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-50x68x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 50x68x9 mm, Nitrile (NBR)
50 68 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-50x68x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 50x68x10 mm, Nitrile (NBR)
50 70 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-50x70x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 50x70x10 mm, Nitrile (NBR)
50 70 11 Nitrile (NBR) NOK-TC-50x70x11/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 50x70x11 mm, Nitrile (NBR)
50 70 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-50x70x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 50x70x12 mm, Nitrile (NBR)
50 72 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-50x72x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 50x72x9 mm, Nitrile (NBR)
50 72 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-50x72x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 50x72x10 mm, Nitrile (NBR)
50 72 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-50x72x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 50x72x12 mm, Nitrile (NBR)
50 80 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-50x80x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 50x80x10 mm, Nitrile (NBR)
50 80 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-50x80x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 50x80x12 mm, Nitrile (NBR)
50 80 14 Nitrile (NBR) NOK-TC-50x80x14/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 50x80x14 mm, Nitrile (NBR)
50 90 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-50x90x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 50x90x10 mm, Nitrile (NBR)
52 70 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-52x70x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 52x70x9 mm, Nitrile (NBR)
52 75 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-52x75x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 52x75x9 mm, Nitrile (NBR)
52 75 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-52x75x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 52x75x12 mm, Nitrile (NBR)
52 75 14 Nitrile (NBR) NOK-TC-52x75x14/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 52x75x14 mm, Nitrile (NBR)
52 78 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-52x78x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 52x78x12 mm, Nitrile (NBR)
54 70 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-54x70x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 54x70x9 mm, Nitrile (NBR)
55 70 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-55x70x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 55x70x8 mm, Nitrile (NBR)
55 72 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-55x72x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 55x72x9 mm, Nitrile (NBR)
55 72 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-55x72x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 55x72x10 mm, Nitrile (NBR)
55 72 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-55x72x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 55x72x12 mm, Nitrile (NBR)
55 75 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-55x75x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 55x75x9 mm, Nitrile (NBR)
55 75 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-55x75x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 55x75x12 mm, Nitrile (NBR)
55 78 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-55x78x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 55x78x9 mm, Nitrile (NBR)
55 78 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-55x78x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 55x78x12 mm, Nitrile (NBR)
55 78 14 Nitrile (NBR) NOK-TC-55x78x14/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 55x78x14 mm, Nitrile (NBR)
55 79 13 Nitrile (NBR) NOK-TC-55x79x13/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 55x79x13 mm, Nitrile (NBR)
55 80 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-55x80x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 55x80x10 mm, Nitrile (NBR)
55 80 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-55x80x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 55x80x12 mm, Nitrile (NBR)
55 85 14 Nitrile (NBR) NOK-TC-55x85x14/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 55x85x14 mm, Nitrile (NBR)
55 90 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-55x90x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 55x90x10 mm, Nitrile (NBR)
56 72 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-56x72x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 56x72x9 mm, Nitrile (NBR)
56 78 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-56x78x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 56x78x9 mm, Nitrile (NBR)
56 78 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-56x78x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 56x78x12 mm, Nitrile (NBR)
58 75 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-58x75x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 58x75x9 mm, Nitrile (NBR)
58 80 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-58x80x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 58x80x9 mm, Nitrile (NBR)
58 80 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-58x80x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 58x80x12 mm, Nitrile (NBR)
58 90 11 Nitrile (NBR) NOK-TC-58x90x11/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 58x90x11 mm, Nitrile (NBR)
60 75 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-60x75x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 60x75x9 mm, Nitrile (NBR)
60 78 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-60x78x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 60x78x9 mm, Nitrile (NBR)
60 80 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-60x80x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC-60x80x10 mm, Nitrile (NBR)
60 80 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-60x80x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 60x80x12 mm, Nitrile (NBR)
60 80 13 Nitrile (NBR) NOK-TC-60x80x13/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 60x80x13 mm, Nitrile (NBR)
60 82 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-60x82x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 60x82x9 mm, Nitrile (NBR)
60 82 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-60x82x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 60x82x12 mm, Nitrile (NBR)
60 82 14 Nitrile (NBR) NOK-TC-60x82x14/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 60x82x14 mm, Nitrile (NBR)
60 85 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-60x85x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 60x85x10 mm, Nitrile (NBR)
60 85 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-60x85x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 60x85x12 mm, Nitrile (NBR)
60 90 11 Nitrile (NBR) NOK-TC-60x90x11/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 60x90x11 mm, Nitrile (NBR)
60 90 13 Nitrile (NBR) NOK-TC-60x90x13/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 60x90x13 mm, Nitrile (NBR)
60 90 14 Nitrile (NBR) NOK-TC-60x90x14/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 60x90x14 mm, Nitrile (NBR)
60 95 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-60x95x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 60x95x10 mm, Nitrile (NBR)
62 80 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-62x80x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 62x80x9 mm, Nitrile (NBR)
62 85 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-62x85x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 62x85x9 mm, Nitrile (NBR)
62 85 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-62x85x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 62x85x10 mm, Nitrile (NBR)
62 85 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-62x85x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 62x85x12 mm, Nitrile (NBR)
63 80 9 Nitrile (NBR) NOK-TC-63x80x9/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 63x80x9 mm, Nitrile (NBR)
63 85 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-63x85x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 63x85x12 mm, Nitrile (NBR)
65 82 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-65x82x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 65x82x10 mm, Nitrile (NBR)
65 85 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-65x85x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 65x85x10 mm, Nitrile (NBR)
65 85 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-65x85x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 65x85x12 mm, Nitrile (NBR)
65 88 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-65x88x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 65x88x12 mm, Nitrile (NBR)
65 88 14 Nitrile (NBR) NOK-TC-65x88x14/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 65x88x14 mm, Nitrile (NBR)
65 90 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-65x90x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 65x90x10 mm, Nitrile (NBR)
65 90 13 Nitrile (NBR) NOK-TC-65x90x13/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 65x90x13 mm, Nitrile (NBR)
65 95 14 Nitrile (NBR) NOK-TC-65x95x14/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 65x95x14 mm, Nitrile (NBR)
65 100 9.5 Nitrile (NBR) NOK-TC-65x100x9.5/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 65x100x9.5 mm, Nitrile (NBR)
68 90 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-68x90x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 68x90x12 mm, Nitrile (NBR)
68 95 13 Nitrile (NBR) NOK-TC-68x95x13/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 68x95x13 mm, Nitrile (NBR)
70 85 8 Nitrile (NBR) NOK-TC-70x85x8/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 70x85x8 mm, Nitrile (NBR)
70 88 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-70x88x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 70x88x12 mm, Nitrile (NBR)
70 90 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-70x90x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 70x90x10 mm, Nitrile (NBR)
70 90 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-70x90x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 70x90x12 mm, Nitrile (NBR)
70 92 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-70x92x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 70x92x12 mm, Nitrile (NBR)
70 92 14 Nitrile (NBR) NOK-TC-70x92x14/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 70x92x14 mm, Nitrile (NBR)
70 95 13 Nitrile (NBR) NOK-TC-70x95x13/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 70x95x13 mm, Nitrile (NBR)
70 96 11 Nitrile (NBR) NOK-TC-70x96x11/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 70x96x11 mm, Nitrile (NBR)
70 100 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-70x100x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 70x100x10 mm, Nitrile (NBR)
70 100 13 Nitrile (NBR) NOK-TC-70x100x13/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 70x100x13 mm, Nitrile (NBR)
71 95 13 Nitrile (NBR) NOK-TC-71x95x13/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 71x95x13 mm, Nitrile (NBR)
75 92 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-75x92x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 75x92x12 mm, Nitrile (NBR)
75 95 13 Nitrile (NBR) NOK-TC-75x95x13/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 75x95x13 mm, Nitrile (NBR)
75 100 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-75x100x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 75x100x10 mm, Nitrile (NBR)
75 100 13 Nitrile (NBR) NOK-TC-75x100x13/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 75x100x13 mm, Nitrile (NBR)
78 100 13 Nitrile (NBR) NOK-TC-78x100x13/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 78x100x13 mm, Nitrile (NBR)
80 100 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-80x100x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 80x100x12 mm, Nitrile (NBR)
80 100 13 Nitrile (NBR) NOK-TC-80x100x13/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 80x100x13 mm, Nitrile (NBR)
80 105 13 Nitrile (NBR) NOK-TC-80x105x13/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 80x105x13 mm, Nitrile (NBR)
80 105 13 Nitrile (NBR) NOK-TC-80x105x13/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 80x105x13 mm, Nitrile (NBR)
80 105 15 Nitrile (NBR) NOK-TC-80x105x15/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 80x105x15 mm, Nitrile (NBR)
80 110 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-80x110x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 80x110x12 mm, Nitrile (NBR)
80 110 13 Nitrile (NBR) NOK-TC-80x110x13/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 80x110x13 mm, Nitrile (NBR)
80 115 15 Nitrile (NBR) NOK-TC-80x115x15/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 80x115x15 mm, Nitrile (NBR)
85 110 13 Nitrile (NBR) NOK-TC-85x110x13/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 85x110x13 mm, Nitrile (NBR)
85 110 15 Nitrile (NBR) NOK-TC-85x110x15/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 85x110x15 mm, Nitrile (NBR)
85 115 15 Nitrile (NBR) NOK-TC-85x115x15/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 85x115x15 mm, Nitrile (NBR)
85 120 15 Nitrile (NBR) NOK-TC-85x120x15/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 85x120x15 mm, Nitrile (NBR)
85 125 15 Nitrile (NBR) NOK-TC-85x125x15/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 85x125x15 mm, Nitrile (NBR)
85 130 10 Nitrile (NBR) NOK-TC-85x130x10/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 85x130x10 mm, Nitrile (NBR)
90 110 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-90x110x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 90x110x12 mm, Nitrile (NBR)
90 115 13 Nitrile (NBR) NOK-TC-90x115x13/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 90x115x13 mm, Nitrile (NBR)
90 115 15 Nitrile (NBR) NOK-TC-90x115x15/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 90x115x15 mm, Nitrile (NBR)
90 120 13 Nitrile (NBR) NOK-TC-90x120x13/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 90x120x13 mm, Nitrile (NBR)
90 120 15 Nitrile (NBR) NOK-TC-90x120x15/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 90x120x15 mm, Nitrile (NBR)
90 125 15 Nitrile (NBR) NOK-TC-90x125x15/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 90x125x15 mm, Nitrile (NBR)
90 125 17 Nitrile (NBR) NOK-TC-90x125x17/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 90x125x17 mm, Nitrile (NBR)
90 135 15 Nitrile (NBR) NOK-TC-90x135x15/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 90x135x15 mm, Nitrile (NBR)
95 115 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-95x115x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 95x115x12 mm, Nitrile (NBR)
95 115 13 Nitrile (NBR) NOK-TC-95x115x13/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 95x115x13 mm, Nitrile (NBR)
95 120 13 Nitrile (NBR) NOK-TC-95x120x13/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 95x120x13 mm, Nitrile (NBR)
95 120 15 Nitrile (NBR) NOK-TC-95x120x15/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 95x120x15 mm, Nitrile (NBR)
95 130 15 Nitrile (NBR) NOK-TC-95x130x15/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 95x130x15 mm, Nitrile (NBR)
95 130 17 Nitrile (NBR) NOK-TC-95x130x17/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 95x130x17 mm, Nitrile (NBR)
100 114 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-100x114x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 100x114x12 mm, Nitrile (NBR)
100 120 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-100x120x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 100x120x12 mm, Nitrile (NBR)
100 125 15 Nitrile (NBR) NOK-TC-100x125x15/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 100x125x15 mm, Nitrile (NBR)
100 130 13 Nitrile (NBR) NOK-TC-100x130x13/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 100x130x13 mm, Nitrile (NBR)
100 135 17 Nitrile (NBR) NOK-TC-100x135x17/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 100x135x17 mm, Nitrile (NBR)
105 125 13 Nitrile (NBR) NOK-TC-105x125x13/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 105x125x13 mm, Nitrile (NBR)
105 135 16 Nitrile (NBR) NOK-TC-105x135x16/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 105x135x16 mm, Nitrile (NBR)
105 140 15 Nitrile (NBR) NOK-TC-105x140x15/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 105x140x15 mm, Nitrile (NBR)
110 130 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-110x130x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 110x130x12 mm, Nitrile (NBR)
110 140 16 Nitrile (NBR) NOK-TC-110x140x16/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 110x140x16 mm, Nitrile (NBR)
110 145 15 Nitrile (NBR) NOK-TC-110x145x15/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 110x145x15 mm, Nitrile (NBR)
110 145 17 Nitrile (NBR) NOK-TC-110x145x17/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 110x145x17 mm, Nitrile (NBR)
112 145 14 Nitrile (NBR) NOK-TC-112x145x14/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 112x145x14 mm, Nitrile (NBR)
115 140 15 Nitrile (NBR) NOK-TC-115x140x15/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 115x140x15 mm, Nitrile (NBR)
115 145 14 Nitrile (NBR) NOK-TC-115x145x14/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 115x145x14 mm, Nitrile (NBR)
115 145 16 Nitrile (NBR) NOK-TC-115x145x16/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 115x145x16 mm, Nitrile (NBR)
115 150 16 Nitrile (NBR) NOK-TC-115x150x16/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 115x150x16 mm, Nitrile (NBR)
120 140 13 Nitrile (NBR) NOK-TC-120x140x13/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 120x140x13 mm, Nitrile (NBR)
120 150 14 Nitrile (NBR) NOK-TC-120x150x14/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 120x150x14 mm, Nitrile (NBR)
120 150 16 Nitrile (NBR) NOK-TC-120x150x16/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 120x150x16 mm, Nitrile (NBR)
120 155 16 Nitrile (NBR) NOK-TC-120x155x16/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 120x155x16 mm, Nitrile (NBR)
120 155 18 Nitrile (NBR) NOK-TC-120x155x18/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 120x155x18 mm, Nitrile (NBR)
125 150 12 Nitrile (NBR) NOK-TC-125x150x12/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 125x150x12 mm, Nitrile (NBR)
125 155 16 Nitrile (NBR) NOK-TC-125x155x16/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 125x155x16 mm, Nitrile (NBR)
125 160 16 Nitrile (NBR) NOK-TC-125x160x16/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 125x160x16 mm, Nitrile (NBR)
125 160 18 Nitrile (NBR) NOK-TC-125x160x18/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 125x160x18 mm, Nitrile (NBR)
130 160 16 Nitrile (NBR) NOK-TC-130x160x16/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 130x160x16 mm, Nitrile (NBR)
135 160 14 Nitrile (NBR) NOK-TC-135x160x14/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 135x160x14 mm, Nitrile (NBR)
135 165 14 Nitrile (NBR) NOK-TC-135x165x14/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 135x165x14 mm, Nitrile (NBR)
135 175 16 Nitrile (NBR) NOK-TC-135x175x16/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 135x175x16 mm, Nitrile (NBR)
140 160 14 Nitrile (NBR) NOK-TC-140x160x14/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 140x160x14 mm, Nitrile (NBR)
140 170 14 Nitrile (NBR) NOK-TC-140x170x14/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 140x170x14 mm, Nitrile (NBR)
140 180 16 Nitrile (NBR) NOK-TC-140x180x16/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 140x180x16 mm, Nitrile (NBR)
140 185 16 Nitrile (NBR) NOK-TC-140x185x16/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 140x185x16 mm, Nitrile (NBR)
145 175 16 Nitrile (NBR) NOK-TC-145x175x16/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 145x175x16 mm, Nitrile (NBR)
145 176 14 Nitrile (NBR) NOK-TC-145x176x14/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 145x176x14 mm, Nitrile (NBR)
145 190 16 Nitrile (NBR) NOK-TC-145x190x16/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 145x190x16 mm, Nitrile (NBR)
150 180 14 Nitrile (NBR) NOK-TC-150x180x14/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 150x180x14 mm, Nitrile (NBR)
150 180 16 Nitrile (NBR) NOK-TC-150x180x16/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 150x180x16 mm, Nitrile (NBR)
155 180 15 Nitrile (NBR) NOK-TC-155x180x15/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 155x180x15 mm, Nitrile (NBR)
155 200 20 Nitrile (NBR) NOK-TC-155x200x20/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 155x200x20 mm, Nitrile (NBR)
160 190 15 Nitrile (NBR) NOK-TC-160x190x15/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 160x190x15 mm, Nitrile (NBR)
160 190 16 Nitrile (NBR) NOK-TC-160x190x16/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 160x190x16 mm, Nitrile (NBR)
160 196 20 Nitrile (NBR) NOK-TC-160x196x20/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 160x196x20 mm, Nitrile (NBR)
170 200 15 Nitrile (NBR) NOK-TC-170x200x15/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 170x200x15 mm, Nitrile (NBR)
170 200 16 Nitrile (NBR) NOK-TC-170x200x16/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 170x200x16 mm, Nitrile (NBR)
170 205 16 Nitrile (NBR) NOK-TC-170x205x16/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 170x205x16 mm, Nitrile (NBR)
170 225 20 Nitrile (NBR) NOK-TC-170x225x20/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 170x225x20 mm, Nitrile (NBR)
180 210 16 Nitrile (NBR) NOK-TC-180x210x16/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 180x210x16 mm, Nitrile (NBR)
180 215 18 Nitrile (NBR) NOK-TC-180x215x18/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 180x215x18 mm, Nitrile (NBR)
185 210 15 Nitrile (NBR) NOK-TC-185x210x15/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 185x210x15 mm, Nitrile (NBR)
190 225 16 Nitrile (NBR) NOK-TC-190x225x16/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 190x225x16 mm, Nitrile (NBR)
200 230 15 Nitrile (NBR) NOK-TC-200x230x15/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 200x230x15 mm, Nitrile (NBR)
200 235 18 Nitrile (NBR) NOK-TC-200x235x18/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 200x235x18 mm, Nitrile (NBR)
200 240 17 Nitrile (NBR) NOK-TC-200x240x17/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 200x240x17 mm, Nitrile (NBR)
200 240 20 Nitrile (NBR) NOK-TC-200x240x20/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 200x240x20 mm, Nitrile (NBR)
210 250 16 Nitrile (NBR) NOK-TC-210x250x16/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 210x250x16 mm, Nitrile (NBR)
210 250 20 Nitrile (NBR) NOK-TC-210x250x20/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 210x250x20 mm, Nitrile (NBR)
220 250 16 Nitrile (NBR) NOK-TC-220x250x16/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 220x250x16 mm, Nitrile (NBR)
220 255 18 Nitrile (NBR) NOK-TC-220x255x18/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 220x255x18 mm, Nitrile (NBR)
220 260 22 Nitrile (NBR) NOK-TC-220x260x22/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 220x260x22 mm, Nitrile (NBR)
220 275 23 Nitrile (NBR) NOK-TC-220x275x23/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 220x275x23 mm, Nitrile (NBR)
220 275 26 Nitrile (NBR) NOK-TC-220x275x26/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 220x275x26 mm, Nitrile (NBR)
230 260 20 Nitrile (NBR) NOK-TC-230x260x20/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 230x260x20 mm, Nitrile (NBR)
230 270 16 Nitrile (NBR) NOK-TC-230x270x16/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 230x270x16 mm, Nitrile (NBR)
230 270 20 Nitrile (NBR) NOK-TC-230x270x20/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 230x270x20 mm, Nitrile (NBR)
240 270 20 Nitrile (NBR) NOK-TC-240x270x20/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 240x270x20 mm, Nitrile (NBR)
240 275 16 Nitrile (NBR) NOK-TC-240x275x16/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 240x275x16 mm, Nitrile (NBR)
240 275 18 Nitrile (NBR) NOK-TC-240x275x18/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 240x275x18 mm, Nitrile (NBR)
240 280 19 Nitrile (NBR) NOK-TC-240x280x19/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 240x280x19 mm, Nitrile (NBR)
250 285 18 Nitrile (NBR) NOK-TC-250x285x18/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 250x285x18 mm, Nitrile (NBR)
250 310 25 Nitrile (NBR) NOK-TC-250x310x25/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 250x310x25 mm, Nitrile (NBR)
260 320 25 Nitrile (NBR) NOK-TC-260x320x25/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 260x320x25 mm, Nitrile (NBR)
270 330 25 Nitrile (NBR) NOK-TC-270x330x25/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 270x330x25 mm, Nitrile (NBR)
280 320 22 Nitrile (NBR) NOK-TC-280x320x22/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 280x320x22 mm, Nitrile (NBR)
280 340 28 Nitrile (NBR) NOK-TC-280x340x28/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 280x340x28 mm, Nitrile (NBR)
290 350 25 Nitrile (NBR) NOK-TC-290x350x25/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 290x350x25 mm, Nitrile (NBR)
300 360 25 Nitrile (NBR) NOK-TC-300x360x25/NBR Phốt Chặn Dầu NOK TC 300x360x25 mm, Nitrile (NBR)
8 22 7 Fluorocarbon (FKM) NOK-TC-8x22x7/FKM Phốt Chặn Dầu NOK TC 8x22x7 mm, Fluorocarbon (FKM)
12 25 7 Fluorocarbon (FKM) NOK-TC-12x25x7/FKM Phốt Chặn Dầu NOK TC 12x25x7 mm, Fluorocarbon (FKM)
14 28 7 Fluorocarbon (FKM) NOK-TC-14x28x7/FKM Phốt Chặn Dầu NOK TC 14x28x7 mm, Fluorocarbon (FKM)
17 35 8 Fluorocarbon (FKM) NOK-TC-17x35x8/FKM Phốt Chặn Dầu NOK TC 17x35x8 mm, Fluorocarbon (FKM)
20 35 8 Fluorocarbon (FKM) NOK-TC-20x35x8/FKM Phốt Chặn Dầu NOK TC 20x35x8 mm, Fluorocarbon (FKM)
25 40 8 Fluorocarbon (FKM) NOK-TC-25x40x8/FKM Phốt Chặn Dầu NOK TC 25x40x8 mm, Fluorocarbon (FKM)
25 45 11 Fluorocarbon (FKM) NOK-TC-25x45x11/FKM Phốt Chặn Dầu NOK TC 25x45x11 mm, Fluorocarbon (FKM)
30 50 11 Fluorocarbon (FKM) NOK-TC-30x50x11/FKM Phốt Chặn Dầu NOK TC 30x50x11 mm, Fluorocarbon (FKM)
35 55 11 Fluorocarbon (FKM) NOK-TC-35x55x11/FKM Phốt Chặn Dầu NOK TC 35x55x11 mm, Fluorocarbon (FKM)
45 62 9 Fluorocarbon (FKM) NOK-TC-45x62x9/FKM Phốt Chặn Dầu NOK TC 45x62x9 mm, Fluorocarbon (FKM)
50 72 12 Fluorocarbon (FKM) NOK-TC-50x72x12/FKM Phốt Chặn Dầu NOK TC 50x72x12 mm, Fluorocarbon (FKM)
55 78 12 Fluorocarbon (FKM) NOK-TC-55x78x12/FKM Phốt Chặn Dầu NOK TC 55x78x12 mm, Fluorocarbon (FKM)
60 78 9 Fluorocarbon (FKM) NOK-TC-60x78x9/FKM Phốt Chặn Dầu NOK TC 60x78x9 mm, Fluorocarbon (FKM)
60 82 12 Fluorocarbon (FKM) NOK-TC-60x82x12/FKM Phốt Chặn Dầu NOK TC 60x82x12 mm, Fluorocarbon (FKM)
65 88 12 Fluorocarbon (FKM) NOK-TC-65x88x12/FKM Phốt Chặn Dầu NOK TC 65x88x12 mm, Fluorocarbon (FKM)
65 90 13 Fluorocarbon (FKM) NOK-TC-65x90x13/FKM Phốt Chặn Dầu NOK TC 65x90x13 mm, Fluorocarbon (FKM)
68 95 13 Fluorocarbon (FKM) NOK-TC-68x95x13/FKM Phốt Chặn Dầu NOK TC 68x95x13 mm, Fluorocarbon (FKM)
70 88 12 Fluorocarbon (FKM) NOK-TC-70x88x12/FKM Phốt Chặn Dầu NOK TC 70x88x12 mm, Fluorocarbon (FKM)
70 92 12 Fluorocarbon (FKM) NOK-TC-70x92x12/FKM Phốt Chặn Dầu NOK TC 70x92x12 mm, Fluorocarbon (FKM)
90 115 13 Fluorocarbon (FKM) NOK-TC-90x115x13/FKM Phốt Chặn Dầu NOK TC 90x115x13 mm, Fluorocarbon (FKM)
100 125 13 Fluorocarbon (FKM) NOK-TC-100x125x13/FKM Phốt Chặn Dầu NOK TC 100x125x13 mm, Fluorocarbon (FKM)
100 135 15 Fluorocarbon (FKM) NOK-TC-100x135x15/FKM Phốt Chặn Dầu NOK TC 100x135x15 mm, Fluorocarbon (FKM)
9 22 7 Acrylic (ACM) NOK-TC-9x22x7/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 9x22x7 mm, Acrylic (ACM)
12 22 7 Acrylic (ACM) NOK-TC-12x22x7/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 12x22x7 mm, Acrylic (ACM)
15 30 7 Acrylic (ACM) NOK-TC-15x30x7/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 15x30x7 mm, Acrylic (ACM)
16 30 7 Acrylic (ACM) NOK-TC-16x30x7/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 16x30x7 mm, Acrylic (ACM)
20 35 7 Acrylic (ACM) NOK-TC-20x35x7/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 20x35x7 mm, Acrylic (ACM)
20 35 8 Acrylic (ACM) NOK-TC-20x35x8/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 20x35x8 mm, Acrylic (ACM)
22 38 8 Acrylic (ACM) NOK-TC-22x38x8/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 22x38x8 mm, Acrylic (ACM)
22 40 9 Acrylic (ACM) NOK-TC-22x40x9/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 22x40x9 mm, Acrylic (ACM)
24 40 8 Acrylic (ACM) NOK-TC-24x40x8/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 24x40x8 mm, Acrylic (ACM)
25 40 8 Acrylic (ACM) NOK-TC-25x40x8/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 25x40x8 mm, Acrylic (ACM)
26 42 8 Acrylic (ACM) NOK-TC-26x42x8/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 26x42x8 mm, Acrylic (ACM)
28 45 8 Acrylic (ACM) NOK-TC-28x45x8/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 28x45x8 mm, Acrylic (ACM)
30 45 8 Acrylic (ACM) NOK-TC-30x45x8/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 30x45x8 mm, Acrylic (ACM)
30 50 8 Acrylic (ACM) NOK-TC-30x50x8/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 30x50x8 mm, Acrylic (ACM)
32 50 10 Acrylic (ACM) NOK-TC-32x50x10/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 32x50x10 mm, Acrylic (ACM)
32 52 8 Acrylic (ACM) NOK-TC-32x52x8/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 32x52x8 mm,  Acrylic (ACM)
32 52 11 Acrylic (ACM) NOK-TC-32x52x11/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 32x52x11 mm, Acrylic (ACM)
35 50 8 Acrylic (ACM) NOK-TC-35x50x8/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 35x50x8 mm, Acrylic (ACM)
35 55 11 Acrylic (ACM) NOK-TC-35x55x11/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 35x55x11 mm, Acrylic (ACM)
38 55 8 Acrylic (ACM) NOK-TC-38x55x8/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 38x55x8 mm, Acrylic (ACM)
38 58 11 Acrylic (ACM) NOK-TC-38x58x11/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 38x58x11 mm, Acrylic (ACM)
40 58 8 Acrylic (ACM) NOK-TC-40x58x8/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 40x58x8 mm, Acrylic (ACM)
40 62 11 Acrylic (ACM) NOK-TC-40x62x11/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 40x62x11 mm, Acrylic (ACM)
40 64 12 Acrylic (ACM) NOK-TC-40x64x12/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 40x64x12 mm, Acrylic (ACM)
42 60 9 Acrylic (ACM) NOK-TC-42x60x9/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 42x60x9 mm, Acrylic (ACM)
42 65 12 Acrylic (ACM) NOK-TC-42x65x12/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 42x65x12 mm, Acrylic (ACM)
45 62 9 Acrylic (ACM) NOK-TC-45x62x9/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 45x62x9 mm, Acrylic (ACM)
45 68 12 Acrylic (ACM) NOK-TC-45x68x12/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 45x68x12 mm, Acrylic (ACM)
48 70 12 Acrylic (ACM) NOK-TC-48x70x12/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 48x70x12 mm, Acrylic (ACM)
50 68 9 Acrylic (ACM) NOK-TC-50x68x9/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 50x68x9 mm, Acrylic (ACM)
50 72 12 Acrylic (ACM) NOK-TC-50x72x12/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 50x72x12 mm, Acrylic (ACM)
52 75 12 Acrylic (ACM) NOK-TC-52x75x12/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 52x75x12 mm, Acrylic (ACM)
55 72 9 Acrylic (ACM) NOK-TC-55x72x9/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 55x72x9 mm, Acrylic (ACM)
55 78 12 Acrylic (ACM) NOK-TC-55x78x12/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 55x78x12 mm, Acrylic (ACM)
58 80 12 Acrylic (ACM) NOK-TC-58x80x12/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 58x80x12 mm, Acrylic (ACM)
60 82 12 Acrylic (ACM) NOK-TC-60x82x12/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 60x82x12 mm, Acrylic (ACM)
60 85 12 Acrylic (ACM) NOK-TC-60x85x12/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 60x85x12 mm, Acrylic (ACM)
62 85 12 Acrylic (ACM) NOK-TC-62x85x12/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 62x85x12 mm, Acrylic (ACM)
65 88 12 Acrylic (ACM) NOK-TC-65x88x12/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 65x88x12 mm, Acrylic (ACM)
65 90 13 Acrylic (ACM) NOK-TC-65x90x13/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 65x90x13 mm, Acrylic (ACM)
68 90 12 Acrylic (ACM) NOK-TC-68x90x12/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 68x90x12 mm, Acrylic (ACM)
70 92 12 Acrylic (ACM) NOK-TC-70x92x12/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 70x92x12 mm, Acrylic (ACM)
70 95 13 Acrylic (ACM) NOK-TC-70x95x13/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 70x95x13 mm, Acrylic (ACM)
75 100 13 Acrylic (ACM) NOK-TC-75x100x13/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 75x100x13 mm, Acrylic (ACM)
80 100 13 Acrylic (ACM) NOK-TC-80x100x13/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 80x100x13 mm, Acrylic (ACM)
80 105 13 Acrylic (ACM) NOK-TC-80x105x13/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 80x105x13 mm, Acrylic (ACM)
85 110 13 Acrylic (ACM) NOK-TC-85x110x13/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 85x110x13 mm, Acrylic (ACM)
90 115 13 Acrylic (ACM) NOK-TC-90x115x13/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 90x115x13 mm, Acrylic (ACM)
95 120 13 Acrylic (ACM) NOK-TC-95x120x13/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 95x120x13 mm, Acrylic (ACM)
100 125 13 Acrylic (ACM) NOK-TC-100x125x13/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 100x125x13 mm, Acrylic (ACM)
110 140 14 Acrylic (ACM) NOK-TC-110x140x14/ACM Phốt Chặn Dầu NOK TC 110x140x14 mm, Acrylic (ACM)
8 22 7 Silicone (VMQ) NOK-TC-8x22x7/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 8x22x7 mm, Silicone (VMQ)
10 25 7 Silicone (VMQ) NOK-TC-10x25x7/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 10x25x7 mm, Silicone (VMQ)
12 25 7 Silicone (VMQ) NOK-TC-12x25x7/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 12x25x7 mm, Silicone (VMQ)
16 30 7 Silicone (VMQ) NOK-TC-16x30x7/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 16x30x7 mm, Silicone (VMQ)
17 35 8 Silicone (VMQ) NOK-TC-17x35x8/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 17x35x8 mm, Silicone (VMQ)
18 35 8 Silicone (VMQ) NOK-TC-18x35x8/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 18x35x8 mm, Silicone (VMQ)
20 35 8 Silicone (VMQ) NOK-TC-20x35x8/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 20x35x8 mm, Silicone (VMQ)
20 36 7 Silicone (VMQ) NOK-TC-20x36x7/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 20x36x7 mm, Silicone (VMQ)
22 42 11 Silicone (VMQ) NOK-TC-22x42x11/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 22x42x11 mm, Silicone (VMQ)
25 40 8 Silicone (VMQ) NOK-TC-25x40x8/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 25x40x8 mm, Silicone (VMQ)
25 45 11 Silicone (VMQ) NOK-TC-25x45x11/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 25x45x11 mm, Silicone (VMQ)
28 48 11 Silicone (VMQ) NOK-TC-28x48x11/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 28x48x11 mm, Silicone (VMQ)
30 45 8 Silicone (VMQ) NOK-TC-30x45x8/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 30x45x8 mm, Silicone (VMQ)
30 50 11 Silicone (VMQ) NOK-TC-30x50x11/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 30x50x11 mm, Silicone (VMQ)
32 52 11 Silicone (VMQ) NOK-TC-32x52x11/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 32x52x11 mm, Silicone (VMQ)
35 50 8 Silicone (VMQ) NOK-TC-35x50x8/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 35x50x8 mm, Silicone (VMQ)
35 55 11 Silicone (VMQ) NOK-TC-35x55x11/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 35x55x11 mm, Silicone (VMQ)
38 58 11 Silicone (VMQ) NOK-TC-38x58x11/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 38x58x11 mm, Silicone (VMQ)
40 58 8 Silicone (VMQ) NOK-TC-40x58x8/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 40x58x8 mm, Silicone (VMQ)
40 62 11 Silicone (VMQ) NOK-TC-40x62x11/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 40x62x11 mm, Silicone (VMQ)
42 65 12 Silicone (VMQ) NOK-TC-42x65x12/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 42x65x12 mm, Silicone (VMQ)
45 62 9 Silicone (VMQ) NOK-TC-45x62x9/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 45x62x9 mm, Silicone (VMQ)
45 68 12 Silicone (VMQ) NOK-TC-45x68x12/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 45x68x12 mm, Silicone (VMQ)
48 70 12 Silicone (VMQ) NOK-TC-48x70x12/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 48x70x12 mm, Silicone (VMQ)
50 72 12 Silicone (VMQ) NOK-TC-50x72x12/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 50x72x12 mm, Silicone (VMQ)
52 70 9 Silicone (VMQ) NOK-TC-52x70x9/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 52x70x9 mm, Silicone (VMQ)
52 75 12 Silicone (VMQ) NOK-TC-52x75x12/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 52x75x12 mm, Silicone (VMQ)
55 72 9 Silicone (VMQ) NOK-TC-55x72x9/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 55x72x9 mm, Silicone (VMQ)
55 78 12 Silicone (VMQ) NOK-TC-55x78x12/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 55x78x12 mm, Silicone (VMQ)
57 77 12 Silicone (VMQ) NOK-TC-57x77x12/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 57x77x12 mm, Silicone (VMQ)
60 82 12 Silicone (VMQ) NOK-TC-60x82x12/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 60x82x12 mm, Silicone (VMQ)
65 88 12 Silicone (VMQ) NOK-TC-65x88x12/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 65x88x12 mm, Silicone (VMQ)
65 90 13 Silicone (VMQ) NOK-TC-65x90x13/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 65x90x13 mm, Silicone (VMQ)
70 92 12 Silicone (VMQ) NOK-TC-70x92x12/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 70x92x12 mm, Silicone (VMQ)
70 95 13 Silicone (VMQ) NOK-TC-70x95x13/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 70x95x13 mm, Silicone (VMQ)
75 100 13 Silicone (VMQ) NOK-TC-75x100x13/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 75x100x13 mm, Silicone (VMQ)
80 100 12 Silicone (VMQ) NOK-TC-80x100x12/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 80x100x12 mm, Silicone (VMQ)
85 110 13 Silicone (VMQ) NOK-TC-85x110x13/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 85x110x13 mm, Silicone (VMQ)
90 115 13 Silicone (VMQ) NOK-TC-90x115x13/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 90x115x13 mm, Silicone (VMQ)
95 120 13 Silicone (VMQ) NOK-TC-95x120x13/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 95x120x13 mm, Silicone (VMQ)
100 125 13 Silicone (VMQ) NOK-TC-100x125x13/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 100x125x13 mm, Silicone (VMQ)
105 135 14 Silicone (VMQ) NOK-TC-105x135x14/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 105x135x14 mm, Silicone (VMQ)
125 155 14 Silicone (VMQ) NOK-TC-125x155x14/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 125x155x14 mm, Silicone (VMQ)
130 160 14 Silicone (VMQ) NOK-TC-130x160x14/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 130x160x14 mm, Silicone (VMQ)
145 175 14 Silicone (VMQ) NOK-TC-145x175x14/VMQ Phốt Chặn Dầu NOK TC 145x175x14 mm, Silicone (VMQ)

Bài viết cùng chuyên mục

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn