BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Loại

Đồng Hồ Đo Lỗ

Đồng Hồ Đo Lỗ

Đồng hồ đo lỗ nhỏ Mitutoyo 511-204 (10-18.5mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 511-204-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,985,740 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Đồng hồ đo lỗ nhỏ Mitutoyo 511-211 (6-10mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 511-211-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,757,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Bộ đo lỗ Mitutoyo 511-425 (15-35mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 511-425-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 6,817,360 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Bộ đo lỗ Mitutoyo 511-426 (35-60mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 511-426-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 6,817,360 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Bộ đo lỗ Mitutoyo 511-427 (50-150mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 511-427-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 7,756,760 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Đồng hồ đo lỗ dạng điện tử Mitutoyo 511-501 (45-100mm/0.001mm)

Mã sản phẩm: 511-501-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 27,819,660 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thân đo lỗ Mitutoyo 511-701 (18-35mm) không bao gồm đồng hồ

Mã sản phẩm: 511-701-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,952,400 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thân đo lỗ Mitutoyo 511-702 (35-60mm) không bao gồm đồng hồ

Mã sản phẩm: 511-702-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,073,180 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thân đo lỗ Mitutoyo 511-703 (50-150mm) không bao gồm đồng hồ

Mã sản phẩm: 511-703-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,422,100 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-711 (18-35mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 511-711-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,596,560 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-712 (35-60mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 511-712-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,703,920 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-713 (50-150mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 511-713-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 4,039,420 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-714 (100-160mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 511-714-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,555,880 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-715 (160-250mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 511-715-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 7,219,960 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-716 (250-400mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 511-716-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 7,582,300 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-721 (18-35mm/0.001mm)

Mã sản phẩm: 511-721-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,072,760 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-722 (35-60mm/0.001mm)

Mã sản phẩm: 511-722-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,193,540 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.