Tiêu Chuẩn DIN là gì? Cũng như Tiêu Chuẩn ASTM hay ISO tiêu chuẩn DIN dùng để làm thước đo cho các chi tiết linh kiện cơ khí. Bảng bên dưới tổng hợp các tiêu DIN:

Tiêu Chuẩn DINMô TảTiêu Chuẩn DINMô Tả
DIN 1Taper PinsDIN 911Hexagon Socket Screw Keys
DIN 7Dowel PinsDIN 912Socket Head Cap Screws
DIN 84 ASlotted Cheese Head Machine ScDIN 913Socket Set Screws With Flat Point
DIN 84 Z1Slotted Cheese Head Assem. ScrDIN 914Socket Set Screws With Cone Point
DIN 85 ASlotted Pan Head Machine ScrewDIN 915Socket Set Screws With Dog Poi
DIN 93Tab Washers With Long TabDIN 916Socket Set Screws With Cup Poi
DIN 94Cotter PinsDIN 917Hexagon Cup Nuts – Low Pattern
DIN 95Slotted Oval Head Machine ScreDIN 920Slotted Pan Head Screws, Small
DIN 96Slotted Round Head Wood ScrewsDIN 923Slotted Pan Head Screws With S
DIN 97Slotted Flat Head Wood ScrewsDIN 927Slotted Shoulder Screws
DIN 125 AFlat Washer Without ChamferDIN 928Square Weld Nuts
DIN 125 BFlat Washer With ChamferDIN 929Hexagon Weld Nuts
DIN 126Flat Washer Without ChamferDIN 931Hexagon Cap Screws Partially T
DIN 127 ASplit Lock Washer With Bend EnDIN 933Hexagon Cap Screws Fully Thread
DIN 127 BSplit Lock Washer With Flat EnDIN 933 SzHexagon Cap Screws With Slot
DIN 128 ASplit Spring Washers, CurvedDIN 934Hexagon Nuts – 0,8d
DIN 128 BSplit Spring Washers, WavedDIN 935Castle Nuts
DIN 137 ASpring Washer, CurvedDIN 936Hexagon Jam Nuts
DIN 137 BSpring Washer, WavedDIN 937Hexagon Thin Slotted And Castl
DIN 186 ATee-Head Bolts With Square HeaDIN 939Studs, Tap End – 1,25d
DIN 188Tee-Head Bolts With Double NipDIN 960Hex Cap Screws, Metric Fine Th
DIN 193DIN 961Hex Cap Screws, Metric Fine Th
DIN 196DIN 963 ASlotted Flat Head Machine Scre
DIN 315Wing NutsDIN 964 ASlotted Oval Head Machine Scre
DIN 316Wing ScrewsDIN 965 ACross Recessed Flat Head Machi
DIN 404Slotted Drilled Fillister HeadDIN 966 ACross Recessed Oval Head Machi
DIN 427Slotted Headless ScrewsDIN 980 VSelf-Locking Nuts; All Metal C
DIN 431Jam Nut, HexagonalDIN 982Self- Locking Nuts w/nylon Ins
DIN 432External Tab WasherDIN 985Self Locking Nuts w/locking In
DIN 433Flat Washer With Reduced O.D.DIN 986Self Locking Domed Cap Nuts Wi
DIN 434Square Bevel Washer: 8%DIN 988Shim Washers
DIN 435Square Bevel Washer: 14%DIN 1052
DIN 436Square WasherDIN 1440Flat Washers With Clevis Pins,
DIN 439 AHexagon Nuts – 0,5d UnchamfereDIN 1441Flat Washers For Clevis Pins,
DIN 439 BHexagon Nuts – 0,5d ChamferedDIN 1473Grooved Pins Full Length Paral
DIN 444 AEye BoltsDIN 1475Grooved Pins Third Length Cent
DIN 462Internal Tab WashersDIN 1476Round Head Grooved Pins
DIN 463Tab Washers With Long And ShorDIN 1477Flat Countersunk Head Grooved
DIN 464Knurled Thumb ScrewsDIN 1480Turnbuckles
DIN 466Knurled Nuts, FullDIN 1481Spring Ppins, Heavy Duty
DIN 467Flat Knurled NutsDIN 1587Hexagon Domed Cap Nuts, Full P
DIN 470Sealing WashersDIN 1804 wSlotted Round Nuts
DIN 471External Retaining RingsDIN 2093 A,B,CDics Springs (Belleville Type)
DIN 472Internal Retaining RingsDIN 2339
DIN 478Square Head BoltsDIN 6325Parallel Pins Hardened
DIN 479Square Head BoltsDIN 6334Hexagon Nuts – 3d
DIN 480Square Head BoltsDIN 6796Conical Spring Washers (Bellev
DIN 525Weld Studs With Hexagon NutsDIN 6797 A+JInternal/External Tooth Lock W
DIN 529 AAnchor Bolts (Stone Bolt)DIN 6797 AZTooth Lock Washers (Type AZ)
DIN 529 BAnchor Bolts (Stone Bolt)DIN 6797 IZTooth Lock Washers (Type JZ)
DIN 529 CMasonry Bolts With Hexagon NutDIN 6797 AZVTooth Lock Washers (Type AZV)
DIN 529 DAnchor Bolts (Stone Bolt)DIN 6798 A+JSerrated Lock Washers
DIN 529 EFoundation Bolts With HexagonDIN 6798 IZSerrated Lock Washers (Type JZ
DIN 529 FAnchor Bolts (Stone Bolt)DIN 6798 AZVSerrated Lock Washers (type AZ
DIN 551Slotted Set Screws With Flat PDIN 6798 V90 degree Countersunk Serrated
DIN 553Slotted Set Screws With Cone PDIN 6799Circlips For Shafts
DIN 555Hexagon Nuts – 0,8dDIN 6885 AParallel Keys, Round Ended
DIN 557Square NutsDIN 6885 BParallel Keys, Square Ended
DIN 558Fully Threaded Maching BoltsDIN 6911Hexagon Socket Screw Keys With
DIN 562Square Thin NutsDIN 6912Low Head Socket Cap Screws Wit
DIN 571Hexagon Lag ScrewsDIN 6914Hex Bolts For High Strength St
DIN 580Lifting Eye BoltsDIN 6915Hex Nuts For High Strength Str
DIN 582Lifting Eye NutsDIN 6916Washers For High Strength Stru
DIN 603Mu – Carriage Bolts With HexagDIN 6923Hexagonal Flange Nuts
DIN 604Flat Countersunk Nip Bolts WitDIN 6926Self-Locking Hex Flange Nuts:
DIN 605Flat Countersunk Square Neck BDIN 7343Coiled Pins, Medium Duty
DIN 607Round Head Nip Bolts With NutsDIN 7349Flat Washers With Large Ext. D
DIN 608Countersunk Square Bolts (ShorDIN 7978 ATaper PIns With Internal Threa
DIN 609Hex Fitting Bolts w/long ThreaDIN 7979 DDowel Pins With Internal Threa
DIN 610Hex fitting Bolts w/short ThreDIN 7980Hi-Collar Lock Washers
DIN 653Flat Knurled Thumb ScrewsDIN 7981 B(BZ)Cross Recessed Pan Head Tappin
DIN 660Round Head RivetsDIN 7982 BCross Rec. Flat hd Tapping Scr
DIN 661Countersunk Head RivetsDIN 7983 BCross Rec. Oval hd Tapping Scr
DIN 705 AShaft CollarsDIN 7984Socket Low Head Cap Screws
DIN 835Studs, Tap Ends – 2dDIN 7985 ACross Recessed Pan Head Machine
DIN 906Hexagon Socket Pipe PlugsDIN 7985 Z1Cr. Rec. Pan Head Screws w/cap
DIN 908Hexagon Socket Screw PlugsDIN 7985 Z4Cr. Rec. Pan Head Screws w/cap
DIN 910Hexagon Head Screw PlugsDIN 7989 AWashers For Steel Construction
DIN 7991Flat Socket Head Cap Screws
support_icon