BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 63A-230V-3P-6H-P66/67

Mã sản phẩm: F333-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 597,892 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 63A-400V-4P-6H-P66/67

Mã sản phẩm: F334-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 673,894 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 63A-400V-5P-6H-P66/67

Mã sản phẩm: F335-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 719,497 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 125A-230V-3P-6H-P66/67

Mã sản phẩm: F343-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,590,998 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 125A-400V-4P-6H-P66/67

Mã sản phẩm: F344-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,702,470 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 125A-400V-5P-6H-P66/67

Mã sản phẩm: F345-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,803,808 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm nối PCE màu trắng 16A-24/42V-2P-10H-IP66/67

Mã sản phẩm: F3822-10F9V
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 357,722 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-IP44

Mã sản phẩm: F413-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 159,100 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-IP67

Mã sản phẩm: F4132-6F78
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 238,143 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-IP44

Mã sản phẩm: F414-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 187,475 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-IP67

Mã sản phẩm: F4142-6F78
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 268,544 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-IP44

Mã sản phẩm: F415-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 208,755 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-IP67

Mã sản phẩm: F4152-6F78
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 278,678 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-IP44

Mã sản phẩm: F423-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 248,278 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-IP67

Mã sản phẩm: F4232-6F78
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 415,484 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu đỏ 32A-400V-4P-6H-IP44

Mã sản phẩm: F424-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 273,612 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-IP44

Mã sản phẩm: F425-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 298,945 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-IP67

Mã sản phẩm: F4252-6F78
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 456,019 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu xanh 63A-230V-3P-6H-IP67

Mã sản phẩm: F433-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 628,294 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu xanh 63A-230V-3P-6H-IP67

Mã sản phẩm: F433-6FC
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 628,294 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.