Raspberry Pi Pico Truyền thông I2C

Raspberry Pi Pico Truyền thông I2C

Trong hướng dẫn Raspberry Pi Pico này, chúng ta sẽ tìm hiểu về giao thức và các chân được giới thiệu trên bảng Pi Pico. Hơn nữa, chúng tôi sẽ giao diện Raspberry Pi Pico của mình với các cảm biến và thiết bị khác nhau giao tiếp qua giao thức I2C và lập trình bo mạch của chúng tôi để chạy máy quét I2C. Máy quét này sẽ xác định số lượng thiết bị I2C được kết nối với Raspberry Pi Pico.