Bộ vi điều khiển STM32F405 Arm Cortex-M4

Bộ vi điều khiển STM32F405 Arm Cortex-M4

Dòng STM32F405xx dựa trên lõi vi mạch RISC 32-bit Arm Cortex-M4 hiệu suất cao có thể hoạt động ở tần số lên đến 168 MHz. Lõi Cortex-M4 có chức năng Floating Point Unit (FPU) hỗ trợ tất cả các kiểu dữ liệu và hướng dẫn xử lý dữ liệu chính xác của Arm.

Bộ vi điều khiển STM32F405 Arm Cortex-M4

Dòng STM32F405 cũng tích hợp các bộ nhớ nhúng tốc độ cao (bộ nhớ Flash lên đến 1 Mbyte, lên đến 192 Kbyte SRAM), lên đến 4 Kbyte SRAM dự phòng và một loạt các I / Os nâng cao và ngoại vi hoạt động liền mạch.

Tất cả các thiết bị đều có ba ADC 12 bit, hai DAC, một RTC công suất thấp, mười hai bộ định thời 16 bit cho mục đích chung bao gồm hai bộ định thời PWM để điều khiển động cơ và một bộ tạo số ngẫu nhiên thực (RNG). Có các giao thức giao tiếp tiêu chuẩn và tiên tiến.

Cấu hình sơ đồ chân STM32F405

Cấu hình sơ đồ chân STM32F405

Số chân Tên chân Các chức năng tương ứng Chức năng bổ sung
1 VBAT - -
2 PC13 EVENTOUT RTC_OUT, RTC_TAMP1, RTC_TS
3 PC14 / OSC32_IN (PC14) EVENTOUT OSC32_IN
4 PC15 / OSC32_OUT (PC15) EVENTOUT OSC32_OUT
5 PH0 / OSC_IN (PH0) EVENTOUT  OSC_IN
6 PH1 / OSC_OUT (PH1) EVENTOUT OSC_OUT
7 NRST - -
8 PC0 OTG_HS_ULPI_STP / EVENTOUT ADC123_IN10
9 PC1 ETH_MDC / EVENTOUT ADC123_IN11
10 PC2 SPI2_MISO / OTG_HS_ULPI_DIR / ETH_MII_TXD2 / I2S2ext_SD / EVENTOUT ADC123_IN12
11 PC3 SPI2_MOSI / I2S2_SD / OTG_HS_ULPI_NXT / ETH_MII_TX_CLK / EVENTOUT ADC123_IN13
12 VSSA - -
13 VDDA - -
14 PA0 / WKUP (PA0) USART2_CTS / UART4_TX / ETH_MII_CRS / TIM2_CH1_ETR / TIM5_CH1 / TIM8_ETR / EVENTOUT ADC123_IN0 / WKU
15 PA1 USART2_RTS / UART4_RX / ETH_RMII_REF_CLK / ETH_MII_RX_CLK / TIM5_CH2 / TIM2_CH2 / EVENTOUT ADC123_IN1
16 PA2 USART2_TX / TIM5_CH3 / TIM9_CH1 / TIM2_CH3 / ETH_MDIO / EVENTOUT ADC123_IN2
17 PA3 USART2_RX / TIM5_CH4 / TIM9_CH2 / TIM2_CH4 / OTG_HS_ULPI_D0 / ETH_MII_COL / EVENTOUT ADC123_IN3
18 VSS - -
19 VDD - -
20 PA4 SPI1_NSS / SPI3_NSS / USART2_CK / DCMI_HSYNC / OTG_HS_SOF / I2S3_WS / EVENTOUT ADC12_IN4 / DAC_OUT1
21 PA5 SPI1_SCK / OTG_HS_ULPI_CK / TIM2_CH1_ETR / TIM8_CH1N / EVENTOUT ADC12_IN5 / DAC_ OUT2
22 PA6 SPI1_MISO / TIM8_BKIN / TIM13_CH1 / DCMI_PIXCLK / TIM3_CH1 / TIM1_BKIN / EVENTOUT ADC12_IN6
23 PA7 SPI1_MOSI / TIM8_CH1N / TIM14_CH1 / TIM3_CH2 / ETH_MII_RX_DV / TIM1_CH1N / ETH_RMII_CRS_DV / EVENTOUT ADC12_IN7
24 PC4 ETH_RMII_RX_D0 / ETH_MII_RX_D0 / EVENTOUT ADC12_IN14
25 PC5 ETH_RMII_RX_D1 / ETH_MII_RX_D1 / EVENTOUT ADC12_IN15
26 PB0 TIM3_CH3 / TIM8_CH2N / OTG_HS_ULPI_D1 / ETH_MII_RXD2 / TIM1_CH2N / EVENTOUT ADC12_IN8
27 PB1 TIM3_CH4 / TIM8_CH3N / OTG_HS_ULPI_D2 / ETH_MII_RXD3 / TIM1_CH3N / EVENTOUT ADC12_IN9
28 PB2 / BOOT1 EVENTOUT -
29 PB10 SPI2_SCK / I2S2_CK / I2C2_SCL / USART3_TX / OTG_HS_ULPI_D3 / ETH_MII_RX_ER / TIM2_CH3 / EVENTOUT -
30 PB11 I2C2_SDA / USART3_RX / OTG_HS_ULPI_D4 / ETH_RMII_TX_EN / ETH_MII_TX_EN / TIM2_CH4 / EVENTOUT -
31 VCAP_1 - -
32 VDD - -
33 PB12 SPI2_NSS / I2S2_WS / I2C2_SMBA / USART3_CK / TIM1_BKIN / CAN2_RX / OTG_HS_ULPI_D5 / ETH_RMII_TXD0 / ETH_MII_TXD0 / OTG_HS_ID / EVENTOUT -
34 PB13 SPI2_SCK / I2S2_CK / USART3_CTS / TIM1_CH1N / CAN2_TX / OTG_HS_ULPI_D6 / ETH_RMII_TXD1 / ETH_MII_TXD1 / EVENTOUT OTG_HS_VBUS
35 PB14 SPI2_MISO / TIM1_CH2N / TIM12_CH1 / OTG_HS_DM / USART3_RTS / TIM8_CH2N / I2S2ext_SD / EVENTOUT -
36 PB15 SPI2_MOSI / I2S2_SD / TIM1_CH3N / TIM8_CH3N / TIM12_CH2 / OTG_HS_DP / EVENTOUT RTC_REFIN
37  PC6 I2S2_MCK / TIM8_CH1 / SDIO_D6 / USART6_TX / DCMI_D0 / TIM3_CH1 / EVENTOUT -
38  PC7 I2S3_MCK / TIM8_CH2 / SDIO_D7 / USART6_RX / DCMI_D1 / TIM3_CH2 / EVENTOUT -
39  PC8 TIM8_CH3 / SDIO_D0 / TIM3_CH3 / USART6_CK / DCMI_D2 / EVENTOUT -
40 PC9 I2S_CKIN / MCO2 / TIM8_CH4 / SDIO_D1 / / I2C3_SDA / DCMI_D3 / TIM3_CH4 / EVENTOUT -
41  PA8 MCO1 / USART1_CK / TIM1_CH1 / I2C3_SCL / OTG_FS_SOF / EVENTOUT -
42 PA9 USART1_TX / TIM1_CH2 / I2C3_SMBA / DCMI_D0 / EVENTOUT OTG_FS_VBUS
43 PA10 USART1_RX / TIM1_CH3 / OTG_FS_ID / DCMI_D1 / EVENTOUT -
44 PA10 USART1_CTS / CAN1_RX / TIM1_CH4 / OTG_FS_DM / EVENTOUT -
45 PA12 USART1_RTS / CAN1_TX / TIM1_ETR / OTG_FS_DP / EVENTOUT -
46 PA13 JTMS-SWDIO / SỰ KIỆN -
47  VCAP_2 - -
48 VDD - -
49 PA14 JTCK-SWCLK / SỰ KIỆN -
50 PA15 JTDI / SPI3_NSS / I2S3_WS / TIM2_CH1_ETR / SPI1_NSS / EVENTOUT -
51 PC10 SPI3_SCK / I2S3_CK / UART4_TX / SDIO_D2 / DCMI_D8 / USART3_TX / EVENTOUT -
52 PC11 UART4_RX / SPI3_MISO / SDIO_D3 / DCMI_D4 / USART3_RX / I2S3ext_SD / EVENTOUT -
53 PC12 UART5_TX / SDIO_CK / DCMI_D9 / SPI3_MOSI / I2S3_SD / USART3_CK / EVENTOUT -
54 PD2 TIM3_ETR / UART5_RX / SDIO_CMD / DCMI_D11 / EVENTOUT -
55 PB3 JTDO / TRACESWO / SPI3_SCK / I2S3_CK / TIM2_CH2 / SPI1_SCK / EVENTOUT -
56 PB4 NJTRST / SPI3_MISO / TIM3_CH1 / SPI1_MISO / I2S3ext_SD / EVENTOUT -
57 PB5 I2C1_SMBA / CAN2_RX / OTG_HS_ULPI_D7 / ETH_PPS_OUT / TIM3_CH2 / SPI1_MOSI / SPI3_MOSI / DCMI_D10 / I2S3_SD / EVENTOUT -
58 PB6 I2C1_SCL / TIM4_CH1 / CAN2_TX / DCMI_D5 / USART1_TX / EVENTOUT -
59 PB7 I2C1_SDA / FSMC_NL / DCMI_VSYNC / USART1_RX / TIM4_CH2 / EVENTOUT -
60 BOOT0 - VPP
61 PB8 TIM4_CH3 / SDIO_D4 / TIM10_CH1 / DCMI_D6 / ETH_MII_TXD3 / I2C1_SCL / CAN1_RX / EVENTOUT  
62 PB9 SPI2_NSS / I2S2_WS / TIM4_CH4 / TIM11_CH1 / SDIO_D5 / DCMI_D7 / I2C1_SDA / CAN1_TX / EVENTOUT -
63 VSS - -
64 VDD - -

Các tính năng và thông số kỹ thuật

 • Arm 32-bit Cortex-M4 CPU với FPU, Bộ tăng tốc thời gian thực thích ứng (ART Accelerator)
 • Điện áp hoạt động tối đa 1,8 - 3,6V
 • Bộ nhớ Flash lên đến 1 Mbyte với tối đa 192 + 4 Kbyte SRAM
 • Giao thức truyền song song LCD, chế độ 8080/6800
 • Serial wire debug (SWD) & JTAG
 • Bộ dao động thạch anh 4 đến 26 MHz
 • Mạch RC bên trong 16 MHz được điều chỉnh tại nhà máy (độ chính xác 1%)
 • Bộ dao động 32 kHz cho RTC hiệu chuẩn
 • Bộ chuyển đổi A / D 3 × 12-bit, 2.4 MSPS: lên đến 24 kênh
 • Bộ chuyển đổi 2 × 12-bit D / A
 • DMA đa năng: Bộ điều khiển DMA 16 luồng với FIFO và hỗ trợ liên tục
 • Thiết bị / máy chủ / bộ điều khiển OTG tốc độ đầy đủ USB 2.0 với PHY trên chip
 • 10/100 Ethernet MAC với DMA chuyên dụng: hỗ trợ phần cứng IEEE 1588v2, MII / RMII
 • Trình tạo số ngẫu nhiên thực
 • Đơn vị tính CRC
 • ID duy nhất 96 bit
 • Nhiệt độ mối nối: –40 đến + 125 ° C

Cách STM32 khác

STM32F030C6, STM32F030C8, STM32F030CC, STM32F103C8T6 , STM32 Nucleo

Cách sử dụng IC STM32F405

Bộ vi điều khiển dòng STM32F405 là một số bộ vi điều khiển phổ biến nhất hiện có và có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng. Ngoài ra, diễn đàn của STMicroelectronics rất lớn và đầy đủ các nguồn tài nguyên.

Dòng vi điều khiển này của hãng STMicroelectronics dựa trên lõi bộ xử lý ARM Cortex-M 32-bit. Các bộ vi điều khiển STM32 cung cấp một số lượng lớn các thiết bị ngoại vi giao tiếp nối tiếp và song song có thể được sử dụng để giao tiếp với các thiết bị điện tử khác nhau như cảm biến, màn hình, máy ảnh, động cơ, v.v. Tất cả các biến thể STM32 có bộ nhớ Flash trong và RAM.

Vì nó là một vi điều khiển rất phổ biến nên các công cụ phát triển khá dễ kiếm, mặc dù có rất nhiều công cụ phát triển có sẵn, những công cụ phổ biến nhất là ICSP, JTAG và SWD.

Cách sử dụng IC STM32F405

Về các trình biên dịch và debug công cụ phần mềm, có một vài công cụ nhưng phổ biến nhất là Keil MDK ARM (uVison5 IDE) và CoIDE có thể được sử dụng để viết và biên dịch code. Sau khi code và quá trình biên dịch được thực hiện xong, các lập trình viên Keil U-Link 2, Segger J-Link hoặc ST-Link có thể được sử dụng để tải mã lên bộ vi điều khiển

Các ứng dụng

Các MCU STM32 thường được sử dụng trong nhiều sản phẩm công nghiệp và thương mại ngày nay. Một số ứng dụng cụ thể bao gồm:

 • Điện tử di động công suất thấp
 • Robot
 • Tự động hóa hệ thống
 • Tạo mẫu tín hiệu nhanh
 • Tính toán CRC
 • Sản phẩm tiêu dùng
 • Bộ điều khiển máy bay không người lái

Mô hình và kích thước 2D

Mô hình và kích thước 2D

>> Mời anh em xem thêm

Bài viết cùng chuyên mục

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn