BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Tải Trọng

Bánh Xe

Kích Thước Sàn Xe

Kích Thước Sàn Xe

Vật Liệu

Vật Liệu Bánh Xe

Xe Đẩy Hàng

Xe Đẩy Hàng

Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HB-220D

Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HB-220D

Mã sản phẩm: SUMO-HB-220D
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 9,444,600 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng 2 tầng có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan HB-220M

Xe đẩy hàng 2 tầng có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan HB-220M

Mã sản phẩm: SUMO-HB-220M
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 10,011,601 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HB-220S

Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HB-220S

Mã sản phẩm: SUMO-HB-220S
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 7,954,199 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HB-230D

Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HB-230D

Mã sản phẩm: SUMO-HB-230D
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 10,189,801 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HB-230S

Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HB-230S

Mã sản phẩm: SUMO-HB-230S
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 9,817,200 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-310C

Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-310C

Mã sản phẩm: SUMO-HG-310C
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 10,011,601 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-311

Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-311

Mã sản phẩm: SUMO-HG-311
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 9,639,000 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng tay đẩy 2 chiều SUMO Thái Lan HG-312

Xe đẩy hàng tay đẩy 2 chiều SUMO Thái Lan HG-312

Mã sản phẩm: SUMO-HG-312
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 11,696,399 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan HG-313

Xe đẩy hàng có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan HG-313

Mã sản phẩm: SUMO-HG-313
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 13,559,400 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-510C

Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-510C

Mã sản phẩm: SUMO-HG-510C
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 12,247,200 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-511

Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-511

Mã sản phẩm: SUMO-HG-511
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 11,874,599 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng tay đẩy 2 chiều SUMO Thái Lan HG-512

Xe đẩy hàng tay đẩy 2 chiều SUMO Thái Lan HG-512

Mã sản phẩm: SUMO-HG-512
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 12,619,800 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan HG-513

Xe đẩy hàng có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan HG-513

Mã sản phẩm: SUMO-HG-513
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 14,499,001 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HL-110C

Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HL-110C

Mã sản phẩm: SUMO-HL-110C
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 2,899,800 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HL-111

Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HL-111

Mã sản phẩm: SUMO-HL-111
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 2,705,401 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan HL-113

Xe đẩy hàng có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan HL-113

Mã sản phẩm: SUMO-HL-113
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 6,739,200 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HL-120D

Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HL-120D

Mã sản phẩm: SUMO-HL-120D
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 6,836,401 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng 2 tầng có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan HL-120M

Xe đẩy hàng 2 tầng có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan HL-120M

Mã sản phẩm: SUMO-HL-120M
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 7,775,999 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HL-120S

Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HL-120S

Mã sản phẩm: SUMO-HL-120S
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 6,447,601 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HL-130D

Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HL-130D

Mã sản phẩm: SUMO-HL-130D
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 7,581,599 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.