BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Tải Trọng

Bánh Xe

Kích Thước Sàn Xe

Kích Thước Sàn Xe

Vật Liệu

Vật Liệu Bánh Xe

Xe Đẩy Hàng

Xe Đẩy Hàng

Xe đẩy tay 4 bánh sàn nhựa Phong Thạnh 490x745mm - 200kg XTB100DN

Xe đẩy tay 4 bánh sàn nhựa Phong Thạnh 490x745mm - 200kg XTB100DN

Mã sản phẩm: BXE-PT-XTB100DN
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 2,165,130 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy tay 4 bánh sàn nhựa có khóa Phong Thạnh 455x710mm - 200kg XTB100DN-K

Xe đẩy tay 4 bánh sàn nhựa có khóa Phong Thạnh 455x710mm - 200kg XTB100DN-K

Mã sản phẩm: BXE-PT-XTB100DN-K
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 2,305,908 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép 2 tầng Phong Thạnh 490x745mm - 150kg XTB100T2

Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép 2 tầng Phong Thạnh 490x745mm - 150kg XTB100T2

Mã sản phẩm: BXE-PT-XTB100T2
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 2,662,308 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép 3 tầng Phong Thạnh 490x745mm - 150kg XTB100T3

Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép 3 tầng Phong Thạnh 490x745mm - 150kg XTB100T3

Mã sản phẩm: BXE-PT-XTB100T3
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 3,328,776 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy tay 4 bánh Phong Thạnh 500x1160mm - 300kg XTH130L

Xe đẩy tay 4 bánh Phong Thạnh 500x1160mm - 300kg XTH130L

Mã sản phẩm: BXE-PT-XTH130L
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 2,965,248 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy tay 4 bánh Phong Thạnh 500x990mm - 300kg XTH130N

Xe đẩy tay 4 bánh Phong Thạnh 500x990mm - 300kg XTH130N

Mã sản phẩm: BXE-PT-XTH130N
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 2,810,214 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép Phong Thạnh 500x990mm - 300kg XTH130T

Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép Phong Thạnh 500x990mm - 300kg XTH130T

Mã sản phẩm: BXE-PT-XTH130T
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 3,218,292 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy tay 4 bánh Phong Thạnh 575x1270mm - 500kg XTH200L

Xe đẩy tay 4 bánh Phong Thạnh 575x1270mm - 500kg XTH200L

Mã sản phẩm: BXE-PT-XTH200L
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 4,062,960 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy tay 4 bánh Phong Thạnh 575x990mm - 500kg XTH200N

Xe đẩy tay 4 bánh Phong Thạnh 575x990mm - 500kg XTH200N

Mã sản phẩm: BXE-PT-XTH200N
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 3,742,200 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép Phong Thạnh 575x990mm - 500kg XTH200T

Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép Phong Thạnh 575x990mm - 500kg XTH200T

Mã sản phẩm: BXE-PT-XTH200T
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 4,258,980 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép Phong Thạnh 757x1210mm - 600kg XTH250S1

Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép Phong Thạnh 757x1210mm - 600kg XTH250S1

Mã sản phẩm: BXE-PT-XTH250S1
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 5,388,768 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép Phong Thạnh 757x1210mm - 600kg XTH250S2

Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép Phong Thạnh 757x1210mm - 600kg XTH250S2

Mã sản phẩm: BXE-PT-XTH250S2
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 5,866,344 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép Phong Thạnh 600x900mm - 350kg XTL130DS

Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép Phong Thạnh 600x900mm - 350kg XTL130DS

Mã sản phẩm: BXE-PT-XTL130DS
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 3,710,124 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép 2 tầng Phong Thạnh 560x860mm - 350kg XTL130T2S

Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép 2 tầng Phong Thạnh 560x860mm - 350kg XTL130T2S

Mã sản phẩm: BXE-PT-XTL130T2S
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 4,599,342 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép Phong Thạnh 810x1260mm - 600kg XTL200DS

Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép Phong Thạnh 810x1260mm - 600kg XTL200DS

Mã sản phẩm: BXE-PT-XTL200DS
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 5,705,964 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng sàn nhựa SUMO Thái Lan GP-210

Xe đẩy hàng sàn nhựa SUMO Thái Lan GP-210

Mã sản phẩm: SUMO-GP-210
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 3,078,000 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HB-210C

Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HB-210C

Mã sản phẩm: SUMO-HB-210C
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 4,390,199 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HB-211

Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HB-211

Mã sản phẩm: SUMO-HB-211
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 4,211,999 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng tay đẩy 2 chiều SUMO Thái Lan HB-212

Xe đẩy hàng tay đẩy 2 chiều SUMO Thái Lan HB-212

Mã sản phẩm: SUMO-HB-212
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 6,447,601 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan HB-213

Xe đẩy hàng có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan HB-213

Mã sản phẩm: SUMO-HB-213
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 9,266,400 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.