BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Đường Kính Mũi

Chiều Dài Xoắn

Tổng Chiều Dài

Sử Dụng Cho

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Thương Hiệu

Mũi Khoan Trụ

Mũi Khoan Trụ

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.2

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.2

MPN: 1103N0082
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 120,351
6+ 111,927
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.3

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.3

MPN: 1103N0083
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 120,351
6+ 111,927
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.4

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.4

MPN: 1103N0084
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 120,351
6+ 111,927
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.5

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.5

MPN: 1103N0085
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 120,351
6+ 111,927
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.6

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.6

MPN: 1103N0086
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 133,399
6+ 124,061
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.7

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.7

MPN: 1103N0087
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 133,399
6+ 124,061
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.8

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.8

MPN: 1103N0088
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 133,399
6+ 124,061
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.9

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.9

MPN: 1103N0089
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 133,399
6+ 124,061
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.0

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.0

MPN: 1103N0090
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 133,399
6+ 124,061
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.1

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.1

MPN: 1103N0091
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 155,151
4+ 144,290
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.2

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.2

MPN: 1103N0092
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 155,151
4+ 144,290
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.3

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.3

MPN: 1103N0093
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 155,151
4+ 144,290
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.4

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.4

MPN: 1103N0094
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 155,151
4+ 144,290
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.5

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.5

MPN: 1103N0095
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 155,151
4+ 144,290
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.6

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.6

MPN: 1103N0096
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 171,101
4+ 159,124
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.7

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.7

MPN: 1103N0097
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 171,101
4+ 159,124
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.8

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.8

MPN: 1103N0098
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 171,101
4+ 159,124
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.9

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.9

MPN: 1103N0099
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 171,101
4+ 159,124
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.0

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.0

MPN: 1103N0100
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 171,101
4+ 159,124
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.1

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.1

MPN: 1103N0101
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 194,300
4+ 180,699
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày