BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Chiều Dài Xoắn

Chiều Dài Xoắn

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Sử Dụng Cho

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Thương Hiệu

Mũi Khoan Phủ Oxit Đen

Mũi Khoan Phủ Oxit Đen

Mũi khoan thép YG1 HSS D7 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D7 mm

Mã sản phẩm: D1101070
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 44,950 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D7.1 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D7.1 mm

Mã sản phẩm: D1101071
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 49,300 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D7.2 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D7.2 mm

Mã sản phẩm: D1101072
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 49,300 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D7.3 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D7.3 mm

Mã sản phẩm: D1101073
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 49,300 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D7.4 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D7.4 mm

Mã sản phẩm: D1101074
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 50,750 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D7.5 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D7.5 mm

Mã sản phẩm: D1101075
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 50,750 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D7.6 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D7.6 mm

Mã sản phẩm: D1101076
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 56,551 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D7.7 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D7.7 mm

Mã sản phẩm: D1101077
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 56,551 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D7.8 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D7.8 mm

Mã sản phẩm: D1101078
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 56,551 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D7.9 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D7.9 mm

Mã sản phẩm: D1101079
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 56,551 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D8 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D8 mm

Mã sản phẩm: D1101080
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 59,451 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D8.1 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D8.1 mm

Mã sản phẩm: D1101081
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 68,149 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D8.2 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D8.2 mm

Mã sản phẩm: D1101082
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 68,149 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D8.3 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D8.3 mm

Mã sản phẩm: D1101083
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 73,951 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D8.4 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D8.4 mm

Mã sản phẩm: D1101084
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 73,951 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D8.5 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D8.5 mm

Mã sản phẩm: D1101085
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 73,951 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D8.6 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D8.6 mm

Mã sản phẩm: D1101086
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 84,099 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D8.7 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D8.7 mm

Mã sản phẩm: D1101087
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 84,099 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D8.8 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D8.8 mm

Mã sản phẩm: D1101088
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 84,099 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D8.9 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D8.9 mm

Mã sản phẩm: D1101089
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 84,099 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.