BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Size Ren

Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Ren

Loại Đầu

Vật Liệu

Size Khóa

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Chiều Cao Đầu

Chiều Cao Đầu

Tiêu Chuẩn

Bước Ren

Bước Ren

Loại Ren

Phân Bố Ren

Lục Giác Chìm Col

Lục Giác Chìm Col

Lục Giác Chìm Col Thép Đen UNC #5/40x3/4

Mã sản phẩm: B03S0051034TE10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 2,109 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/09.
Lục Giác Chìm Col Thép Đen Hệ Inch GR 5 UNC #5-40 x 3/4 Ren Suốt

Mã sản phẩm: B03S0051034TD10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,665 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
Lục Giác Chìm Col Thép Đen UNC #5/40x1

Mã sản phẩm: B03S0051100TE10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 2,332 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/09.
Lục Giác Chìm Col Thép Đen Hệ Inch GR 5 UNC #5-40 x 1 Ren Suốt

Mã sản phẩm: B03S0051100TD10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,841 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
Lục Giác Chìm Col Thép Đen UNC #6/32x1/4

Mã sản phẩm: B03S0061014TE10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,483 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/09.
Lục Giác Chìm Col Thép Đen Hệ Inch GR 5 UNC #6-32 x 1/4 Ren Suốt

Mã sản phẩm: B03S0061014TD10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,174 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
Lục Giác Chìm Col Thép Đen UNC #6/32x5/16

Mã sản phẩm: B03S0061516TE10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,312 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/09.
Lục Giác Chìm Col Thép Đen Hệ Inch GR 5 UNC #6-32 x 5/16 Ren Suốt

Mã sản phẩm: B03S0061516TD10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,037 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
Lục Giác Chìm Col Thép Đen UNC #6/32x3/8

Mã sản phẩm: B03S0061038TE10
Đặt hàng tối thiểu: 200 Con / Chẵn 200 Con
Giá online: 1,075 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/09.
Lục Giác Chìm Col Thép Đen Hệ Inch GR 5 UNC #6-32 x 3/8 Ren Suốt

Mã sản phẩm: B03S0061038TD10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 849 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
Lục Giác Chìm Col Thép Đen UNC #6/32x1/2hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B03S0061012TE10
Đặt hàng tối thiểu: 200 Con / Chẵn 200 Con
Giá online: 1,075 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
Lục Giác Chìm Col Thép Đen Hệ Inch GR 5 UNC #6-32 x 1/2 Ren Suốt

Mã sản phẩm: B03S0061012TD10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 849 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
Lục Giác Chìm Col Thép Đen UNC #6/32x5/8

Mã sản phẩm: B03S0061058TE10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,151 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/09.
Lục Giác Chìm Col Thép Đen Hệ Inch GR 5 UNC #6-32 x 5/8 Ren Suốt

Mã sản phẩm: B03S0061058TD10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 909 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
Lục Giác Chìm Col Thép Đen UNC #6/32x3/4hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B03S0061034TE10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,186 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
Lục Giác Chìm Col Thép Đen Hệ Inch GR 5 UNC #6-32 x 3/4 Ren Suốt

Mã sản phẩm: B03S0061034TD10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 938 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
Lục Giác Chìm Col Thép Đen UNC #6-32x7/8

Mã sản phẩm: B03S0061078TE10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,319 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/09.
Lục Giác Chìm Col Thép Đen Hệ Inch GR 5 UNC #6-32 x 7/8 Ren Suốt

Mã sản phẩm: B03S0061078TD10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,042 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
Lục Giác Chìm Col Thép Đen UNC #6/32x1hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B03S0061100TE10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,550 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
Lục Giác Chìm Col Thép Đen Hệ Inch GR 5 UNC #6-32 x 1 Ren Suốt

Mã sản phẩm: B03S0061100TD10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,223 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
support_icon