BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Bộ Điều Khiển

Bộ Điều Khiển

Bộ điều khiển lập trình Omron CP1E-E20DR-A

Mã sản phẩm: CP1E-E20DR-A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 3,596,362 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Bộ điều khiển lập trình Omron CP1E-E30DR-A

Mã sản phẩm: CP1E-E30DR-A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 4,472,160 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Bộ điều khiển lập trình Omron CP1E-E40DR-A

Mã sản phẩm: CP1E-E40DR-A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 6,298,292 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Bộ điều khiển lập trình Omron CP1E-N20DR-A

Mã sản phẩm: CP1E-N20DR-A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 4,509,428 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Bộ điều khiển lập trình Omron CP1E-N30DR-A

Mã sản phẩm: CP1E-N30DR-A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 6,205,122 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Bộ điều khiển lập trình Omron CP1E-N40DR-A

Mã sản phẩm: CP1E-N40DR-A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 7,360,430 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Bộ điều khiển lập trình Omron CP1E-N60DR-A

Mã sản phẩm: CP1E-N60DR-A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 9,317,000 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Bộ điều khiển lập trình Omron CP1L-EM40DR-D

Mã sản phẩm: CP1L-EM40DR-D
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 10,956,792 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Bộ điều khiển lập trình Omron CP1W-20EDR1

Mã sản phẩm: CP1W-20EDR1
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 4,248,552 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Bộ điều khiển lập trình Omron CP1W-40EDR

Mã sản phẩm: CP1W-40EDR
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 6,540,534 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Bộ điều khiển lập trình Omron CP2E-E30DR-A

Mã sản phẩm: CP2E-E30DR-A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 6,875,946 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Bộ điều khiển lập trình Omron CP2E-E40DR-A

Mã sản phẩm: CP2E-E40DR-A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 8,236,228 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Bộ điều khiển lập trình Omron CP2E-E60DR-A

Mã sản phẩm: CP2E-E60DR-A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 10,230,066 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Bộ điều khiển lập trình Omron CP2E-N30DR-A

Mã sản phẩm: CP2E-N30DR-A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 8,907,052 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Bộ điều khiển lập trình Omron CP2E-N30DT-D

Mã sản phẩm: CP2E-N30DT-D
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 8,553,006 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Bộ điều khiển lập trình Omron CP2E-N40DR-A

Mã sản phẩm: CP2E-N40DR-A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 10,416,406 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Bộ điều khiển lập trình Omron CP2E-N40DT-D

Mã sản phẩm: CP2E-N40DT-D
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 9,820,118 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Bộ điều khiển lập trình Omron CP2E-N60DR-A

Mã sản phẩm: CP2E-N60DR-A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 12,484,780 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Bộ điều khiển lập trình Omron CP2E-N60DT-D

Mã sản phẩm: CP2E-N60DT-D
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 11,348,106 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Bộ điều khiển nhiệt độ Omron 100 - 240VAC 100 - 240VAC E5AC-RX3ASM-800

Mã sản phẩm: E5AC-RX3ASM-800
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 2,835,756 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.