Bu lông INOX 304

Bu lông inox 304 là bla bla

Đây là bu lông cánh chuồn

123364999

56+56+56+56+56+56+56+56+56+56+569+898